Vattenmyndigheterna kommenterar lagförslaget om vattenmiljö och vattenkraft

De fem regionala vattenmyndigheterna ställer sig i huvudsak positiva till regeringens förslag till regeländringar för att leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv och till genomförande av riksdagens energiöverenskommelse.

Sammantaget bidrar de till att skapa goda förutsättningar för att säkra livskraftiga och hållbara livsmiljöer i våra vatten samtidigt som landets behov av elförsörjning och reglerkraft säkras. Vattenmyndigheterna lyfter dock fram synpunkter på flera av förslagen som riskerar att försvåra Sveriges möjligheter att leva upp till EU-rätten om de inte ändras.

Tydligt hur miljökvalitetsnormer ska tillämpas

Vattenmyndigheterna tycker det är bra att det nu klargörs i lagtext hur miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas i enskilda ärenden. Förslaget följer de principer som tidigare har utvecklats i olika domstolsavgöranden. Det är också positivt att det skapas en tydligare koppling mellan tillståndsprövningen och förutsättningarna för undantag från miljökvalitetsnormerna i enskilda fall. Sammantaget ger detta bra förutsättningar för genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Positivt med nya regler för prövning av vattenkraft

– Det finns ungefär 2 100 kraftverk i svenska vattendrag. Dessa utgör ofta definitiva hinder för både fiskar andra vattenlevande djur och påverkar bland annat sedimenttransport i vattendragen. Därmed försvåras möjligheten att nå god ekologisk status i dessa vattenförekomster, säger Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt.

– Det saknas idag tillräckliga resurser för att få till stånd miljöåtgärder eller göra nödvändiga prioriteringar bland dem. Vattenkraften behöver förses med moderna miljötillstånd och det är positivt att det nu ska tas fram en nationell prövningsplan och en fond för att finansiera åtgärder. Det är först då det är möjligt att fullt ut nå miljökvalitetsnormerna för vatten och det svenska miljömålet om levande sjöar och vattendrag, fortsätter Hanna Tornevall.

Miljökvalitetsnormer bör styra planen

Beslut om miljökvalitetsnormer för vatten tas av fem vattendelegationer vilka är direkt utsedda av regeringen. Besluten måste vara styrande för tidpunkterna för prövning och avvägningarna i den nationella prövningsplanen. Det säkerställer att kraven i både vattendirektivet och art- och habitatdirektivet kan följas. Det finns risk att nuvarande formulerade förslag tolkas som att den nationella planen kommer att styra vattenmyndigheternas arbete med klassificering och beslut av miljökvalitetsnormer.

Avrinningsområden viktig utgångspunkt

Det är positivt att den nationella planen ska utgå ifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Då kommer varje avrinningsområde att prövas som en helhet, vilket gör att resurserna utnyttjas effektivt. Vattenmyndigheterna genomför nu ett projekt för att ta fram åtgärdsplaner för vattensystem med stora vattenkraftverk, som underlag för beslut om vilken miljökvalitet som ska nås där. Sådana planer behövs även för övriga vattensystem, och dessa planer blir ett bra underlag för den nationella prövningsplanen.

Ökade resurser nödvändigt

Om det ska finnas någon möjlighet att klara av arbetet att förse all vattenkraft med moderna miljötillstånd inom en 20-årsperiod krävs kraftigt ökade resurser hos såväl länsstyrelserna (inklusive vattenmyndigheterna) som miljödomstolar och centrala myndigheter. Även för genomförandet av övriga delar av förslagen krävs ökade resurser, exempelvis för att hantera tillämpningen av miljökvalitetsnormer i enskilda ärenden och genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

–Det återstår fortfarande arbete att göra för att nå god ekologisk status i vattendrag med vandringshinder. Vi behöver även åtgärda dammar utan vattenkraft och få en finansieringsform för det arbetet om vi ska ta ett helhetsgrepp och kunna följa normer och nationella miljömål. Dessa omfattas varken av prövningsplanen eller fondlösningen, konstaterar Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Läs alla remissvaren i sin helhet.

För mer information, kontakta:

Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Telefon: 073-665 40 41
E-post: hanna.tornevall@lansstyrelsen.se    

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län
Telefon: 070-627 24 19
E-post: irene.bohman@lansstyrelsen.se  

Mats Wallin, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Västmanlands län
Telefon: 070-241 82 53
E-post: mats.wallin@lansstyrelsen.se

Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrlands län
Telefon: 073-271 2454
E-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen Norrbottens län
Telefon: 010-225 53 65
E-post: lisa.lundstedt@lansstyrelsen.se