Västsverige mot rasism

Hur påverkar rasismen människors livsvillkor och vilken roll spelar offentliga aktörer i arbetet mot rasism? Dessa frågor stod i centrum när drygt 300 politiker, tjänstemän och representanter för civilsamhället samlades för en utbildningsdag mot rasism fredagen den 6 oktober i Folkets hus i Göteborg.
En person står på en scen och gestikulerar med händerna inför en publik

Dagen inleddes av en nedsläckt kongresshall och ett utdrag ur teaterföreställningen Två Sanningar. Föreställningen togs emot av en omtumlad publik. Föreställningen handlar om utanförskap, att det går att äga och förädla. Vilka känslor växer fram hos ungdomar inför framtiden i Angered?

– Vi vill skapa hopp för publiken, säger skådespelarna Segal Mohamad och Carmen Jedrzejak i samtalet med publiken efteråt. Målet från början var att människor med makt ska se vårt arbete och vakna upp.

Rasismens olika skepnader

Utbildningsdagen gjordes i samverkan med civilsamhällets organisationer som deltog under programpunkten "Rasismens olika skepnader" med starka vittnesmål om rasism och strukturell diskriminering.

En person sitter och pratar i en mikrofon. Sex personer står bakom den sittande personen.

Deltagarna fick även lära sig om digital radikal nationalism av Lisa Kaati från Totalförsvarets forskningsinstitut som bland annat släppt rapporten ”Hatbudskap i digitala miljöer”. I sitt föredrag gav Lisa exempel från sin analys av högerextrema sidor på nätet, vilka ord som är vanligt förekommande och förekomsten av symboler och dispytmarkörer.

Elena Namli, etikforskare från Uppsala universitet pratade om social ojämlikhet och mänskliga rättigheter. Uppsala universitet har ett särskilt regeringsuppdrag att utbilda offentlig sektor i mänskliga rättigheter, och Elena utgick från en nyligen släppt antologi ””Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige”.

– Rasismen vill inte prata. Den vill erövra rummet, säger Elena Namli. Det går inte att utbilda oss ur rasism, det krävs politiskt arbete.

Politiker och chefer från Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad tackade för initiativet att gå samman för ett gemensamt antirasistiskt arbete. Det är drygt 40 år sedan ”Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering” trädde i kraft i Sverige. Det uppmärksammades även att veckan för konferensen inte var en slump. Den 9 oktober är minnesdagen för när Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln upphörde år 1847.

Hur går vi vidare med ”Västsverige mot rasism”?

Den sista punkten på programmet handlade om att blicka framåt. Länsstyrelsens Talieh Ashjari, chef för enheten för social hållbarhet, riktade ett särskilt tack till civilsamhället för modet att genom sina vittnesmål berätta om strukturell diskriminering och ge exempel på hur rasismen yttrar sig varje dag.

– Offentliga aktörer har ett stort ansvar som skyldighetsbärare. Det är vårt uppdrag att garantera att mänskliga rättigheterna skyddas, respekteras och att vi tillsammans motarbetar rasism. Det är ett arbete som tar tid och som kräver mod och uthållighet. Västsverige mot rasism slutar inte här, det krävs fortsatt arbete, sa Talieh Ashjari. 

En kvinna i publiken uttryckte ett behov av liknande insatser i andra delar av länet.

– Vi har också stora problem med rasism och behöver stöd i det arbetet.

Drygt 300 personer deltog på utbildningsdagen som förhoppningsvis blir startskottet på ett långsiktigt antirasistiskt arbete.

Hur kan verksamheter inom offentlig sektor arbeta mot rasism? 

Förslag som kom fram under dagen:

  • Genom att jobba hårt först mot den egna organisationen. Inte utgå från att ”vi vet”. Ifrågasätta de föreställningar och den diskriminering vi själva är bärare av och tydliggöra den strukturella rasismen.
  • Stoppa den sociala, ekonomiska och etniska snedrekryteringen till offentliga organisationer. Särskilt gäller det ledningsnivå och högt upp i den hierarkiska matrisorganisationen.
  • Ta med vittnesmål från biblioteken nästa gång! Vi är offentligt anställda som möter medborgarna dagligen. Vi hjälper många med medborgarservice, vi hjälper i privata ärenden, vi hjälper till att hitta information, skapa kunskap. Men vi har också makt och vad gör vi med den? Vi är ute och möter, ser, bemöter. Vi kan också vittna om rasism och utsatthet. Vi har många, många berättelser!

Bakgrund

”Västsverige mot rasism” är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Under den parollen arrangerades utbildningsdagen på Folkets hus i Göteborg den 6 oktober. Samarbetet påbörjades i samband med Mänskliga rättighetsdagarna 2015 då det övergripande temat var ”Tillsammans mot rasism”.

Samverkan med civilsamhället

Under utbildningsdagen medverkade sex civilsamhällesorganisationer: den romska kvinnoorganisationen Trajosko Drom, Kulturgruppen för resandefolket, Trollhättans antidiskrimineringsbyrå, Neutrala Ungdomsföreningen, Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering och Interreligiösa centret i Göteborg.