Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Hållbar användning av vattenmiljöer, minskad klimatpåverkan och ren luft, hållbart brukande av skog och odlingslandskap samt god boendemiljö och hållbar konsumtion. Det är utmaningarna i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som nu presenteras.

Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017–2020 har tagits fram i bred förankring med många aktörer, till exempel kommuner, markägare, universitet och högskolor och ideella organisationer. Åtgärderna i programmet ska även bidra till de globala Agenda 2030-målen.

- Vi ser att det finns ett stort engagemang hos aktörerna i länet, och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

På den lokala och regionala nivån har vi stora möjligheter att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Programmet ska vägleda, stödja prioriteringar, synliggöra allt det som görs och stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet.

Länsstyrelsen driver arbetet med Skogsstyrelsen och i samverkan med Västra Götalandsregionen.

- Vi har tagit oss an utmaningen för ett hållbart brukande av skogen och ser fram mot ett fortsatt samarbete med alla länets viktiga aktörer, säger Johanna From, regionchef på Skogsstyrelsen region Syd.

I nuläget bedömer vi att målet Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020. Två miljömål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, har delvis uppnåtts eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020. 

Läs mer: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020


 Kontaktperson

Länsstyrelsen:
Cecilia Lunder
Utvecklingsledare
010-224 47 01
070-180 69 97
cecilia.lunder@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen:
Johan Norman
Ställföreträdande distriktschef
031-705 62 42
Johan.norman@skogsstyrelsen.se

 
Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland