Spännande utgrävningar vid Hovbron i Hova

Trafikverket ska dra om E20 över Hovaån, i Gullspångs kommun. Vägsträckningen kommer att beröra den fornlämningsklassade marknadsplatsen vid Hovbron.
Detta ger ett unikt tillfälle att komplettera bilden av Hova som en betydelsefull handelsknutpunkt under 1600- och 1700-tal. De inledande undersökningarna lovar gott inför fortsättningen.

Platsen vid Hovbron, strax norr om Hova, var under 1600- och 1700-talet en viktig kommunikativ nod i landskapet. I dagsläget vet vi att en landtull etablerades vid bron 1638, för att reglera handeln mellan Bergslagen och Västergötland. I slutet av 1700-talet hade Hova en tulluppbörd som var större än både Mariestads och Skövdes.

Under 1700-och 1800-talen hölls stora kreatursmarknader inne i Hova by. Marknaderna lär periodvis ha varit Sveriges största. På den äldsta kartan över Hova, 1642 års geometriska karta, är ett område vid bron markerat som "marknadsplats". Inga konstruktioner eller fynd har dock kunnat knytas till aktiviteterna vid bron, vare sig till tullen eller till marknadsplatsen. Fram tills nu.

I och med att Trafikverket beslutat dra om E20 över Hovaån kommer den fornlämningsklassade marknadsplatsen vid Hovbron att beröras. Det betyder, enligt Kulturmiljölagen, att en arkeologisk utgrävning ska göras på platsen. Alltså ett unikt tillfälle att komplettera bilden av Hova som en betydelsefull handelsknutpunkt under 1600- och 1700-talet.

Arkeologikonsult AB har, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland, genomfört en kompletterande utredning av fornlämningsmiljön vid Hovbron för att undersöka förekomsten av fornlämningar inom Trafikverkets planerade vägsträcka.

Under arbetet, som ägde rum i december, upptäcktes ett antal tidigare osynliga husgrunder. Det hittades också verktyg, keramik, glas och porslin som torde vara från 1700-talet.

Resultaten är oerhört intressanta. Länsstyrelsen bedömer att en slutundersökning av platsen kan kunna tillföra ny kunskap om Hova, både i ett lokalt och regionalt sammanhang. De arkeologiska undersökningarna kommer därför att återupptas när tjälen har släppt. Förhoppningsvis får vi då ytterligare ledtrådar till det tidigmoderna Hova.

Du kan följa utgrävningarna på www.arkeologikonsult.se

Anders Bornfalk-Back
Arkeologikonsult


Fynd av en blyplomb med texten "Götheborgs packhus" antyder att spår av marknadsplatsen kan komma att påträffas vid de fortsatta utgrävningarna.
Foto: Arkeologikonsult

En fingerborg från 1600-1700-talet påträffades invid en av husgrunderna och bidrar i sin enkelhet till förståelsen av platsen.
Foto: Arkeologikonsult

1642 års geometriska karta över Hova. Marknadsplatsen vid Hovbron syns som en fyrkant direkt väster om Hovaån, i övre högra delen av kartan. Karta: Riksarkivet.