Tillsyn för att förebygga olyckor i kommunerna

–Det är viktigt att kommunerna bedriver ett förebyggande arbete för bränder och andra olyckor som kan ske, säger Charlotte Hagstrand, brandingenjör på Länsstyrelsen Västra Götaland. Under Tillsynsveckan besöker Länsstyrelsen Tanums kommun för att följa upp hur kraven i lagen om skydd mot olyckor följs av kommunens räddningstjänst.

Vid tillsynsbesöket träffar Länsstyrelsen ordförande för ansvarig nämnd, räddningschef, skorstensfejarmästare och andra ansvariga tjänstemän.

–Vi begär i förväg in handlingar som ska beskriva hur kraven i lagen om skydd mot olyckor genomförs i kommunen. Målet med insatsen är att utveckla kommunal räddningstjänst och att kommunen ska bli ännu bättre på att jobba förebyggande, till exempel genom att formulera tydliga mål för arbetet och genomföra målgruppsanalyser, fortsätter Charlotte Hagstrand.

Efter genomförd tillsyn görs en sammanställning som ligger till grund för kommande råd och stödinsatser för förebyggande verksamhet inom kommunal räddningstjänst.

Fakta

Det här är en av aktiviteterna under Länsstyrelsens Tillsynsvecka 4–8 december. Sedan 2013 har Länsstyrelsen Västra Götaland organiserat Tillsynsveckor, vanligtvis en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen. Veckan ska öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.