Så kan stat och kommun samarbeta för fler bostäder

Det blir enklare att bygga bostäder om kommun och länsstyrelse samarbetar tidigt. Nu ger SKL och länsstyrelserna ut ett gemensamt inspirationsmaterial om hur samarbetet blir framgångsrikt.

Fyra framgångsfaktorer

I en ny skrift, som riktar sig till tjänstemän både på kommuner och länsstyrelser, presenteras framgångsfaktorer för samarbetet mellan parterna inför planeringen av nya bostäder. Utöver att ha en tidig dialog och att skaffa sig en gemensam lägesbild är det också viktigt att kommuner och länsstyrelser samordnar sina processer och att de ser till att de använder sig av rätt kompetens vid rätt tillfälle.  

Samarbete för fler bostäder i Västra Götaland

I Västra Götalands län finns flera arenor där Länsstyrelsen och kommunerna möts för att samarbeta både kring långsiktigt strategiska frågor och konkreta projekt.

- Det är viktigt för oss att samarbetet med kommunerna fungerar för att vi ska öka bostadsbyggandet i länet, men också för att vi ska skapa ett hållbart samhällsbyggande generellt. Vi ser positivt på förslaget till samverkan och vill gärna ha en tidig kontakt med kommunerna för att förstå deras situation och för att de ska förstå Länsstyrelsens uppdrag, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kommunernas behov av tidiga och tydliga besked i planprocesserna har ökat och många vill ha med Länsstyrelsen tidigt i processerna. Det anordnas exempelvis över 200 kommunsamråd varje år, där Länsstyrelsen träffar kommuner för att prata om konkreta detaljplaneprojekt.

Kommunerna har också möjlighet att komma in med viktiga strategiska frågor och få en bred belysning av Länsstyrelsen. Årligen arrangeras även delregionala träffar med kommunernas planerare för att lära av varandra och sprida goda exempel i fysisk planering. Trots detta ser Andreas Lidholm att samverkan kan bli ännu bättre.

- Vi ser att fler kommuner i länet behöver ta ett tidigare initiativ och bjuda in oss till dialog. De behöver också lämna tydligare förslag på markanvändning och göra en konsekvensanalys av planeringen. Det underlättar vårt arbete och leder till att planeringsprocessen blir mer effektiv och att det blir enklare att bygga bostäder, säger Andreas Lidholm.

Så kan dialogen genomföras

I skriften från SKL och länsstyrelserna presenteras förslag på hur kommuner och länsstyrelser kan gå tillväga när de bjuder in till och genomför tidiga dialoger. I två reportage berättar företrädare för Håbo kommun, Falu kommun och de berörda länsstyrelserna hur deras tidiga dialoger har effektiviserat planeringen av nya bostäder. Syftet med dessa lokala exempel är att kommuner och länsstyrelser ska kunna lära av varandras erfarenheter.

Ladda ner eller läs skriften: Tidig dialog ökar bostadsbyggandet