Stärkt samverkan för att nå miljömålen

För andra året i rad gör 16 nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna åtaganden för att stärka samverkan i miljömålsarbetet. Syftet är att öka takten i arbetet för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet kopplar samman nationella miljöambitioner med det regionala och lokala arbetet.

Stärkt samverkan är nyckeln till arbetet för att miljömålen ska kunna nås. Miljömålsrådet är inrättat av regeringen och består av generaldirektörerna för sexton nationella myndigheter och landshövdingen i Halland som representant för länsstyrelserna. Myndigheterna är alla strategiskt viktiga för miljöarbetet i Sverige och för genomförandet av miljöpolitiken.

– Länsstyrelserna är i år aktiv samverkanspart i 44 av Miljömålsrådets gemensamma åtgärder, säger Ulrika Samuelsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Av dessa åtgärder är 16 nya för i år. Dessutom har länsstyrelserna tagit fram en egen åtgärdslista med 22 åtgärder för att stärka vårt eget arbete för miljömålen.

En ny åtgärd handlar om arbetet för att nå miljömålen för våra vatten. Länsstyrelserna kommer tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och flera andra myndigheter att utveckla samarbetet kring vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram, ett nationellt åtagande inom EU:s ramdirektiv för vatten.

– Gemensam åtgärdsplanering mellan myndigheter med olika kunskaper är viktigt för att vi ska kunna skapa förutsättningar för miljöarbetet, säger Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland. På så sätt kan vi jobba effektivare för att underlättas genomförandet.

Syftet är att genom stärkt samverkan effektivare kunna lösa miljöproblem orsakade av exempelvis avlopp och jordbruk samt målkonflikter som den mellan vattenkraft, natur- och kulturvärden. Andra nya samverkansåtgärder är till exempel att ta fram en strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald, som Jordbruksverket håller i. Dessutom kommer Folkhälsomyndigheten att arbeta med hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet för en hållbar utveckling. Trafikverket kommer arbeta fram principer för morgondagens transportplanering för att bättre hantera hållbarhetsutmaningar.

Läs vidare: