Sörknattens naturreservat blir större

Naturreservatet Sörknatten, i Åmåls kommun, växer med 49 hektar. Det betyder att reservatet nu är 439,5 hektar stort. Utvidgningen innebär mer livsutrymme för en rad ovanliga växt- och djurarter i området.
Vy över sträd och sjö

​Det utökade området består mest av tallskog på hällmarker. Där finns betydande inslag av gamla och döda träd, lövblandade barrskogar och sumpskogar.

Död ved är idag en bristvara i många av våra skogar. De gamla och döda träden skapar goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter. En del av arterna är faktiskt helt beroende av döden för sin egen överlevnad.

Sörknatten är exempelvis hem för tallticka, grov fjädermossa och kruskalkmossa.


 Pressansvarig

​Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se