Satsning för stärkt krisberedskap – delrapport 2017

2015 drog Länsstyrelsen igång ett arbete för att utveckla krisberedskapen i länet. Nu presenterar vi en andra delrapport med resultat och aktiviteter så här långt.
– Vi kan konstatera att satsningen har burit frukt, säger Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör på Länsstyrelsen.

Länets förmåga att hantera samhällsstörningar är i huvudsak god, men det finns utvecklingsområden. I dialog med länets kommuner, myndigheter och andra regionala aktörer driver Länsstyrelsen ett antal utvecklingsprojekt under perioden 2015-2018.

–Om drygt ett år knyter vi ihop säcken och vi kan redan nu se att vi har uppnått många bra saker, säger Lisa Nordahl.

Den länsgemensamma resurspoolen VG Stab har förstärkts med rutinerade kommunikationsstrateger som kan gå in och stödja en krisledningsstab om aktörens egna resurser inte räcker till.

Kommuner och andra har utvecklat en mycket god förmåga att dela information och samverka med hjälp av Rakel och WIS. Mycket tack vare att vi har kunnat erbjuda regionala WIS- och Rakelutbildningar och att vi regelbundet övar på att använda systemen.

Vi har kommit en bra bit på vägen i arbetet med att ta fram ett processtöd för kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. I det arbetet har vi gott stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och ett antal kommuner i länet.

Ramverk för regional krissamverkan

Hösten 2016 antogs en regional strategi för krissamverkan, med utgångspunkt i de gemensamma grunderna för samverkan och ledning. Nu ska strategin kompletteras med inriktningsdokument, planer och rutiner för de olika delarna av krisberedskapsarbetet. Några av dessa byggstenar finns redan på plats, till exempel vår regionala inriktning för kriskommunikationssamverkan. Andra byggstenar håller på att mejslas fram, bland annat gemensamma rutiner för informationsdelning och samlad lägesbild och för användning av tekniska stödsystem som Rakel och WIS.

Ambitionen är att vi i juni 2018 ska kunna presentera ett aktörsgemensamt ramverk som ger struktur och bidrar till att effektivisera det gemensamma arbetet före, under och efter en samhällsstörning.

I delrapporten ”Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap, delrapport 2017” kan du läsa mer om resultat och aktiviteter och vad vi kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.