Samverkan för ökad kvalitet i bygglovsprocessen

Ett samverkansavtal har undertecknats mellan Länsstyrelsen och 44 av länets kommuner inom bygglovshandläggning. Med samverkansprojektet Byggsamverkan Västra Götaland vill vi effektivisera bygglovsmyndigheternas arbete i länet. Målet är att öka rättssäkerheten i bygglovsärende genom högre kvalitet och likartade bedömningar.

Genom att samverka över kommungränserna inom bygglovsprocessen är målsättningen att medborgare och byggherrar ska få likvärdiga svar oberoende av i vilken kommun de söker bygglov. Samverkan ska ge goda exempel på hur plan- och bygglagen tolkas och på så sätt underlätta i kommunernas dagliga arbete.

- Genom snabbare och effektivare bygglovsprocesser blir vi som kommuner bättre rustade inför ett ökat bostadsbyggande, säger Per-Ola Johannesson, samhällsbyggnadschef i Lerum och en av initiativtagarna till Byggsamverkan Västra Götaland.

Inom Byggsamverkan Västra Götaland kommer en samverkansportal skapas för att underlätta kommunikationen mellan deltagande kommuner. Via portalen kan kommunerna dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och sitt arbetssätt. Portalen kommer att lanseras hösten 2017.

Andra exempel på aktiviteter inom Byggsamverkan är föreläsningar och seminarier, utbildning i plan-och bygglagen för nya handläggare och träffar för byggnadsnämndspolitiker, chefer och handläggare.

- Vi vill att vår samverkan ska skapa bättre förutsättningar för informations- och kunskapsutbyte mellan de kommuner som deltar. Vi skapar forum för upprättande och utveckling av regelbunden kontakt mellan kommunernas olika personalkategorier och politiker inom bygglovsområdet, säger Kajsa Reimers Länsstyrelsens koordinator för Byggsamverkan Västra Götaland.

Tanken om ett samverkansavtal har växt fram hos kommunerna i länet och inspiration till avtalet kommer från det framgångsrika arbetet inom Miljösamverkan Västra Götaland. Där samverkar Länsstyrelsen, kommunförbunden och länets 49 kommuner för att skapa ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel.

Verksamhetsplan - Byggsamverkan Västra Götaland