Riksintresseuppdraget är avslutat

Hur kan Länsstyrelsen bidra till att våra riksintressen blir stöd och vägvisare i planeringen? Snarare än ett hinder? Det här har varit en drivande fråga i det nyligen avslutade riksintresseuppdraget.
En brygga med fiskeredskap vid en röd husvägg

Riksintressen är geografiska områden som innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det kan röra sig om riksintressen för bevarande, exploatering, yrkesfiske, rennäring och mycket annat.

En särskild riksintresseutredning har under senare år analyserat de brister som systemet har för hushållning med mark och vatten. I utredningens uppdrag ingick även att föreslå åtgärder.

Regeringen gav i samma veva landets länsstyrelser i uppdrag att förtydliga riksintresseunderlaget inom områden som är aktuella för bostads- och bebyggelseutveckling. Här ska underlagen beskriva de värden och kvaliteter som finns inom våra riksintresseområden. Alltså värden som kommunerna ska förhålla sig till i den fysiska planeringen.

Utvecklat och fördjupat arbete

Vi har nu arbetat med att utveckla prioriterade värdebeskrivningar för riksintressen inom naturvård och kulturmiljövård, samt för riksintressen enligt fjärde kapitlet i Miljöbalken. Vi har också fördjupat arbetet kring riksintresse kommunikationer och påbörjat ett internt arbete med att förtydliga vår rådgivning och våra bedömningar. En tydlighet som är efterfrågad av länets kommuner.

Grund att stå på 

Arbetet med riksintresseuppdraget har också gett oss en god grund att stå på inför yttrandet över förslag till förändringar i Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Vi tycker inte att förslaget som helhet löser de tillämpningsproblem som identifierats i utredningen. Vi tycker inte heller att förslaget förenklar systemet för hushållning med mark och vatten - som var en del av utredningsdirektivet.

Läs Riksintresseuppdragets slutrapport.

Läs Länsstyrelsens yttrande över Riksintresseutredningen.