Ökat samarbete för minskade risker med PFAS

Högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar problem i miljön. PFAS har redan förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige.
Nu utökar vi samarbetet mellan myndigheter och forskare för att minska riskerna med PFAS.

​Vi omges ständigt av högfluorerade ämnen. PFAS finns i textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel, kosmetika och brandsläckningsskum. Nya användningsområden tillkommer ständigt.

Problemet är att högflourerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön. Många är dessutom vattenlösliga och rörliga i mark. Det här ställer givetvis till bekymmer i våra sjöar, vattendrag och dricksvattentäkter. Vi riskerar också att få höga halter av PFAS i fisk. Med andra ord – i vår egen mat.

För att öka kunskapen och reducera effekterna ökar nu samarbetet mellan myndigheter och forskare. En ny, särskild samordningsgrupp (SamTox) har tillsatts på regeringens uppdrag. Gruppens arbete kommer säkerligen att resultera i nya råd och regler på sikt.

Du kan läsa mer i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.