Nu kastar vi ett extra öga på kameror och ängar

Vi närmar oss Länsstyrelsens (v)årliga tillsynsvecka. Under perioden 24-28 april kommer vi att kontrollera ängsmarker, kameraövervakning, djurtransporter och en del annat.

Länsstyrelsen är en tillsyns- och kontrollmyndighet. Sedan några år tillbaka organiserar vi särskilda tillsynsveckor som komplement till vår löpande verksamhet. I år lyfter vi tillsynen som en viktig del i arbetet för att nå miljömålen.

Under vårens tillsynsvecka (24-28 april) lägger vi extra krut på att kontrollera kameraövervakning, förenade områden, djurtransporter, slakterier, och läkemedelsanvänding på gårdsnivå. Vi kommer även att kontrollera hänsynsreglerna i jordbruket genom tillsyn av småbiotoperna samt ängs- och betesmarker.

Media är välkomna att följa med när vi kontrollerar läkemedels-användning på gårdsnivå i Skara (24 april), djurskyddstransporter

i Mariestad (25 april), kameraövervakning vid hotell i Borås (26 april) och småbiotoper samt ängs- och betesmarker i Trollhättan, Skövde och Vårgårda (flera veckodagar).

Hör i så fall av er till:

Ulf Lövdahl (läkemedelsanvändning på gårdsnivå), Skara
010-224 52 83, ulf.lovdahl@lansstyrelsen.se

Camilla Wagnervik (kameraövervakning på hotell), Borås
010-224 54 07, camilla.wagnervik@lansstyrelsen.se

Marcus Bald (djurtransporter), Mariestad
010-224 52 92, marcus.bald@lansstyrelsen.se

Kristina Höök Patriksson (småbiotoper samt ängs- och betesmarker), Trollhättan, Skövde och Vårgårda
010-224 51 63, kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

 

FAKTA:

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser i andra län med flera.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21