Nya beslut om strandskydd i tio kommuner

Länsstyrelsen har beslutat om nya strandskyddsgränser i 10 kommuner i Västra Götalands län för att värna om natur- och friluftsvärden i berörda områden.

Bakgrunden är att regeringen tidigare har upphävt Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddsområdet i aktuella kommuner, med hänvisning till att fel lagrum delvis använts. Länsstyrelsen har därefter justerat beslutstext och i viss mån strandskyddsgränser.

De kommuner som berörs är Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Strömstad och Lidköping.

Besluten innebär liksom tidigare ett stärkt skydd längs Bohuskusten, och utgår från riktlinjerna i förarbetena till miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna enligt allemansrätten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Nya byggnader och anläggningar samt större åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur kräver dispens. Strandskydd hindrar dock inte pågående markanvändning. Jordbruk, skogsbruk och fiske som bedrivs som näringsverksamhet med viss inkomst är undantagna från strandskyddet.

Besluten har föregåtts av en remissperiod där myndigheter, organisationer, markägare och allmänhet getts tillfälle att komma med synpunkter. Länsstyrelsen har gått igenom alla synpunkter och i vissa fall gjort justeringar. Besluten finns tillgängliga på Länsstyrelsens kontor i Mariestad, Göteborg och Vänersborg samt på Länsstyrelsens webbplats

Besluten kan överklagas till regeringen, genom att överklagande skickas till Länsstyrelsen inom tre veckor från kungörelsen. De nya gränserna gäller dock tills vidare även om de överklagas.