Nya och nygamla riksintressen för friluftslivet

Naturvårdsverket har pekat ut 17 nya och 10 reviderade
riksintressen för friluftslivet i Västra Götalands län.
Det är alltså områden som har stor betydelse för
människors utevistelse. Värden som ska ges företräde vid
beslut som rör användningen av mark och vatten.

Naturvårdsverket fick år 2012 i uppdrag av regeringen att se över riksintresseområdena för friluftsliv. Vi skulle särskilt fokusera på långsiktiga behov av tätortsnära natur.

Länsstyrelserna tog därefter fram förslag på nya områden. Vi såg samtidigt över behovet att revidera gamla områden. Arbetet har ägt rum i en dialog med kommuner och berörda organisationer. Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnade sitt förslag till Naturvårdsverket i februari 2014.

I april 2016 togs ett beslut om 88 områden i landet, varav 14 i Västra Götaland.

Nu har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten fattat beslut om ytterligare nya och uppdaterade riksintresseområden för friluftslivet. Det rör sig om 142 områden i riket.
Västra Götaland står för 17 nya och 10 reviderade.

Områden som är av nationell betydelse för vissa samhällsintressen kan pekas ut som riksintresse. De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. Dessa värden ska då ges företräde vid beslut som rör användningen av mark och vatten.

Riksintresse för friluftsliv är inget absolut skydd, men kräver att kommunerna tar särskild hänsyn i sin översikts- och detaljplanering.

Det här innebär att kommunerna får fler aktuella underlag att använda sig av i sin planering.

Pågående jord- och skogsbruk påverkas däremot inte av utpekande av riksintresse.

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets webbplats


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Robert Andersson
Naturvårdshandläggare
010-22 45 456

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland