Medvind för flera av våra miljömål

Årets nationella miljömålsuppföljning visar att luftkvaliteten förbättras och försurningen minskar i landet. I Västra Götaland
ser vi  förbättringar för miljömålen Giftfri miljö och Myllrande våtmarker.
- Oerhört glädjande, men mycket arbete återstår, säger Sofie Halsius, miljöstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Vybild över en våtmark i solnedgång

De årliga uppföljningarna av tillstånden för Sveriges och Västra Götalands miljömål visar att arbetet går åt rätt håll, men att mycket återstår att göra.

I Västra Götaland har miljömålet Giftfri miljö gått från negativ till neutral. Det beror på mindre mängder miljögifter i reningsverkens slam, att nedfallet av tungmetaller fortsätter att minska och lägre halter av växtskyddsmedel i länets ytvatten. 

Även miljömålet Myllrande våtmarker har gått från negativ till neutral. Våtmarker är vattensamlingar i landskapet som gynnar många växter och djur. Våtmarker behövs i vårt odlingslandskap och det finns ett stort intresse för att anlägga nya. Nu finns även pengar att söka i landsbygdsprogrammet för såväl anläggning som skötsel av våtmarker, vilket har förbättrat utsikterna för miljömålet.   

För att nå samtliga Västra Götalands miljömål och ställa om till ett mer hållbart samhälle krävs ett brett engagemang. På den regionala och lokala nivån har vi stora möjligheter att driva utvecklingen framåt. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har därför tagit fram förslag på "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen".

Åtgärdsprogrammet skickades nyligen på remiss till länets miljömålsaktörer. Det kommer att spikas i höst.

Läs mer

Nationella miljömålsuppföljningen

Västra Götalands miljömålsuppföljning

Åtgärdsprogrammet

 

 

 

 


 Kontakta oss

Sofie Halsius
Miljöstrateg
010-224 43 67
0730-71 08 38

Pressansvarig
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
010-224 40 00