Länsstyrelserna föreslår förändrad lagstiftning kring överförmyndare

De mest utsatta personerna i vårt samhälle står oftast helt ensamma. Därför vill Länsstyrelserna modernisera reglerna och skärpa kraven på gode män och överförmyndare.

​Länsstyrelserna har lämnat en rapport till regeringen som pekar på ett antal punkter som kan ge ett bättre skydd för de mest utsatta personerna i samhället.  Exempelvis ändrade regler för redovisning av huvudmännens medel och ett nationellt ställföreträdarregister.

- Utsatta personerna i vårt samhälle, som behöver stöd av ställföreträdarskap, som till exempel en god man eller förvaltare, står oftast helt ensamma, utan ett tillräckligt skydd i lagstiftningen, säger Anna Blomberg, länsjurist på Länsstyrelsen i västra Götalands län.

- Det är idag svårt för Länsstyrelserna och framför allt för överförmyndarna att granska och säkerställa att de utsatta personerna får det skydd de behöver. Med tydligare regler har Länsstyrelserna och överförmyndarna lättare att göra en mer rättssäker tillsyn, fortsätter hon.

Tillsynsinriktning

Länsstyrelserna arbetar sedan länge för att tillämpningen ska vara lika i hela landet. Varje år tar man fram en gemensam tillsynsinriktning som beskriver områden som bör tillsynas. Länsstyrelserna samverkar också för en gemensam kritiktrappa som ska göra kritiken mot överförmyndarna lika och tydlig. En kritiktrappa visar vilka omständigheter som ska leda till att Länsstyrelsen riktar kritik mot en överförmyndare och vilken tyngd sådan kritik ska ha.

Regeringsuppdrag

Regeringen lämnade den 30 juni 2016 uppdrag till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att gemensamt se till att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder. Länsstyrelsen i Västra Götalands län fick i uppdrag att samordna redovisningen av uppdraget. Den 1 september lämnades rapporten till justitiedepartementet.