Länsstyrelsen avvaktar i frågan om småskalig vattenkraft

Länsstyrelsen har inte lyckats etablera den dialog vi har önskat kring frågan om tillsyn av småskalig vattenkraft. Istället har en debatt blossat upp, som inte speglar Länsstyrelsens ambition att vara en lyhörd myndighet. Ett regeringsbeslut om enklare regler för tillstånd för vattenkraftverk har dessutom aviserats.  I väntan på det kommer inte Länsstyrelsen att genomföra fler tillsynsinsatser utan arbetar för att hitta nya former för dialog och samverkan.

– Vårt uppdrag är att se till att vattenverksamhet uppfyller reglerna i miljöbalken. Det innebär att vi ska ha levande vattendrag med ett rikt växt- och djurliv. Vi har också fått i uppdrag av regeringen att utöka miljötillsynen av kraftverk, dammar och vattenreglering, säger vattenvårdsdirektör Sandra Brantebäck.

Länsstyrelsen ska vara en myndighet som, i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle, gör väl avvägda helhetsbedömningar av olika frågor. Samtidigt ska vi vara lyhörda i vår expertis.

– Med det läge som uppstått är det klokaste Länsstyrelsen kan göra, att avvakta regeringens beslut om regelverket och under tiden arbeta för en bättre dialog med berörda parter, fortsätter Sandra Brantebäck. Från vår sida vill vi hitta ett nytt och bättre samtalsklimat med de intressenter som finns i den här frågan.

Vi är öppna för möten och andra initiativ från olika parter. Med tanke på att semesterperioden snart börjar, tror vi att hösten blir en bra tid för ny och fördjupad dialog.

I väntan på det nya regelverket arbetar Länsstyrelsen med att kartlägga i vilka vattendrag den kommande miljötillsynen kan göra störst nytta. Det sker inom projektet "Miljöanpassad tillsyn" som startade vintern 2017.

Bakgrund

Länsstyrelsen ansvarar för miljötillsyn och deltar i prövning av vattenverksamhet.

Syftet med tillsynen är att se till att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv. Tillsynsarbetet ska också bidra till att vi når miljömålen, där målet "Levande sjöar och vattendrag" är särskilt utpekat

I april 2016 beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att utreda hur tillståndsprocessen kring småskaliga kraftverk kan förenklas. I beslutet sägs bland annat att regelverket för nya tillståndsprövningar ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Beslutet innebär samtidigt att vattenverksamheter ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men att tillståndsprocesserna behöver anpassas så att ägarna av de småskaliga verken inte drabbas av orimliga kostnader.

Redan 2015 föreslog Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten att regeringen borde undersöka förutsättningarna för att hitta en förenklad form av prövning av småskaliga vattenkraftverk.