Långsiktigt arbete nödvändigt för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag att främja och lämna stöd till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. En rapport som nu överlämnas till regeringen ger en övergripande bild av arbetet och lyfter långsiktighet som en av de viktigaste slutsatserna för ett framgångsrikt arbete mot hedersförtryck.

​Länsstyrelserna har lång erfarenhet av att arbeta med regeringens uppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Ett arbete som bidrar till att kunskapsnivån i landet ökar och blir mer likvärdig. Länsstyrelserna ser det som nödvändigt med mer långsiktiga satsningar när det gäller länsstyrelsernas arbete inom området för att det ska kunna utvecklas. Nuvarande regeringsuppdrag har förlängts ett år i taget.

Länsstyrelserna menar vidare att kunskap hos yrkesverksamma är en förutsättning för att hedersrelaterat våld och förtryck ska synliggöras och förebyggas. På kommunal nivå finns det ett behov av att utveckla arbetet för att nå ut till chefer och politiker, som kan tillsätta resurser i det lokala arbetet.

- Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterat hos länsstyrelserna, säger Elisabeth Nilsson landshövding i Östergötland. I samverkan med andra myndigheter och organisationer kan vi tillsammans medverka till att ta ansvar för att synliggöra problemtiken, arbeta förebyggande och vidta åtgärder till stöd och skydd för utsatta barn och vuxna utifrån deras behov och rättigheter.

Flera länsstyrelser tar upp att det under de senaste åren skett en positiv utveckling när det gäller kunskapsnivån i flera kommuner och myndigheter. De flesta länsstyrelser har även särskilda regionala nätverk för att stärka arbetet inom hela området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det har bidragit till en positiv utveckling och stärkt arbetet inom flera län.

Det finns goda exempel på samverkan inom ramen för flera av länsstyrelsernas uppdrag. Det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas mellan till exempel länsstyrelserna, mellan nationella myndigheter samt mellan myndigheter och idéburna organisationer.

- Länsstyrelsernas fleråriga arbete har medfört en ökad kunskaps- och kompetensutveckling om hedersrelaterat våld och förtryck, men mycket arbete återstår om vi ska uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld för alla, säger Mikael Thörn, sakkunnig rådgivare.

För att kunna uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck) är ett utvecklingsområde att arbeta än mer förebyggande så att det leder till minskad förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck. Det kräver att nya resurser tillförs. Länsstyrelserna påpekar även vikten av att det förebyggande arbetet inriktas mot målgruppen pojkar och män. Dessutom behöver såväl det förebyggande arbetet som insatser till stöd och skydd för utsatta integreras i ordinarie verksamheter i större utsträckning.

Läs rapporten

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Thörn, sakkunnig rådgivare
070-624 29 74