Kvalitet i bostadsbyggandet diskuterades vid konferens

Idag råder ett högt tryck att snabbt bygga ett stort antal bostäder. Hur kan vi samtidigt bygga med kvalitet för människa och miljö? Var ska vi bygga för att skapa kvaliteter för hela staden och vad är god kvalitet, och för vem? Dessa frågor diskuterades på konferensen ”Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?” som arrangerades av Länsstyrelsen den 30 mars.

​Under konferensen samlades mer än 200 personer för att lära sig mera om och diskutera kvalitet i bostadsbyggandet. Deltagarna var representanter från bostadsmarknadens aktörer och länets kommuner.

Konferensen tog sitt avstamp i det nationella miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. För att nå detta mål behöver vi i Västra Götaland bland annat en hållbar bebyggelsestruktur som främjar en hållbar utveckling både i befintliga och planerade områden.

Under dagen fick deltagarna med sig nya kunskaper och perspektiv för att fortsätta verka för en hållbar samhällsutveckling. Förmiddagen kretsade kring olika innebörder i kvalitetsbegreppet, medan eftermiddagen fokuserade på aktörer och processer.

Några teman återkom hos föreläsarna. Flera av dem lyfte att kvalitet handlar både om funktion, estetik och hållbarhet. Att satsa på kvalitet i dess olika former ger värden som håller över tid, och är därmed lika med att satsa på hållbarhet. Flera lyfte också vikten av flexibilitet för att hantera förändring och utveckling samt att lyssna in trender och vad människor vill ha. Delade ytor är just nu en sådan trend som möter både resurseffektivitet och nya livsstilar.

​Diskussionen under dagen handlade också om att utvecklade former för samverkan inom plan- och byggprocesser krävs. Detta för att aktörerna tillsammans ska kunna konkretisera vad kvalitet är och hur det säkerställs. Det färdiga resultatet är det enda som är viktigt för den som ska leva på de platser som byggs. Kvalitet handlar till sist om hur platser kan upplevas och användas av människor, därför måste processerna fungera från tidiga, höga ambitioner till färdiga platser.

Vikten av att ta vara på den kompetens som finns hos planerare och arkitekter lyftes också, och att det är ett problem att det finns för få med rätt kompetens nu när behovet är så stort.

Läs mer om dagens teman i detta referat

Du kan också läs mer om konferensen i Boverksbloggen


Miljömålet god bebyggd miljö