Kustkommuner och Länsstyrelsen ger vägledning till vägledning

Boverket ska ta fram en vägledning för den kommunala kust- och havsplaneringen. Den 31 augusti hålls ett startmöte i Lysekil, där Länsstyrelsen och kommunerna i Norra Bohuslän ska hjälpa Boverket att ringa in vilka frågor som behöver lyftas i vägledningen.

– Kommunerna i norra Bohuslän har ett mångårigt samarbete i planeringen av kust och hav. De sitter på kunskap som ger oss en värdefull ingång i arbetet med vägledningen, säger Anette Johansson, översiktsplanerare på Boverket.  

I slutet av 2016 antog de fyra kustkommunerna – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil – en gemensam maritim näringslivsstrategi. Nu är man på gång att besluta om en gemensam blå översiktsplan.

– Länsstyrelsen har varit involverad i den här processen från start, och vi tycker det är jättebra att kommunernas erfarenheter fångas upp i den nationella vägledningen, säger Ingela Isaksson på Länsstyrelsens samhällsavdelning.   

Koppling mellan kommunal och statlig nivå
På nationell nivå pågår arbetet med att ta fram tre statliga havsplaner, varav en gäller för Västerhavet. Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och den planering som sker på kommunal nivå.

– Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa, säger Ingela Isaksson.

Just förhållandet mellan den kommunala och den statliga planeringen är något som Boverket kommer att belysa i sin vägledning.   

Vid mötet i Lysekil deltar representanter från Boverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland och politiker och tjänstemän från Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner.

Boverkets vägledning är en av åtgärderna i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammet har tagits fram med stöd av Havsmiljöförordningen och beskriver vilka insatser som behöver göras för att Sverige ska följa miljökvalitetsnormerna för havet.  

Om havsplanering
Sjöfart, fiske, försvar, vindkraft och turism – det är många som ska samsas om våra kust- och havsområden. Därför behövs planering. På kommunal nivå ska kusten och havet inkluderas i kommunernas översiktsplanering, vilket regleras i plan- och bygglagen. Boverket har ett nationellt ansvar att ge vägledning till kommunerna.

På nationell nivå håller tre statliga havsplaner på att växa fram. De ska visa var det är lämpligt att bedriva olika verksamheter och var det är extra viktigt att skydda djur och natur. Arbetet leds av Havs- och vattenmyndigheten och i mitten av februari 2018 inleds samråd om förslagen till havsplaner. Länsstyrelsen ansvarar för att stötta och underlätta kommunernas deltagande i den statliga havsplaneringen.

Läs om havsplaneringen i Västerhavet 

Läs om blå översiktsplanering i norra Bohuslän


 Kontakta oss

Ingela Isaksson
Samordnare havsplaneområde Västerhavet
Länsstyrelsens samhällsavdelning
070-660 84 51

Vid frågor om mötet den 31 augusti:
Anette Johansson
Översiktsplanerare
Boverket
0455-35 32 36