Förändringar i diskrimineringslagen

Den 1 januari 2017 ändras diskrimineringslagen. Lagförändringarna påverkar i första hand arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter. Alla de som omfattas av lagändringen ska redan idag bedriva ett arbete med aktiva åtgärder.

​Lagändringen innebär en utvidgning som nu omfattar alla diskrimineringsgrunder när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det innebär att arbets- och studiemiljö, villkor och rutiner ska analyseras ur fler perspektiv än enbart kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Från den 1 januari 2017 inkluderas även könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Aktiva åtgärder handlar om det förebyggande och främjande arbetet som en verksamhet gör för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Krav på årliga lönekartläggningar

Med lagändringen återinförs kravet på årliga lönekartläggningar, istället för vart tredje år som krävdes tidigare. Dessutom ska arbetsgivare analysera löneskillnader mellan grupper av arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat med grupper av arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, men som ger högre lön trots att kraven i arbete bedömts vara lägre.

Nytt är också att arbetsgivaren ska ha obligatoriska riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Lagändringen medför även att lagen nu beskriver ett sätt att arbeta på, istället för att ange särskilda mål som ska nås.

Länsstyrelsen är stödjande part

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att stödja kommunernas arbete med mänskliga rättigheter och att förebygga diskriminering. Läs mer om våra uppdrag.

Läs mer om nyheter i diskrimineringslagen på diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats.