Länsstyrelsen får 1,3 miljoner för att minska vattenkraftens miljöpåverkan

Pengarna ska finansiera ett nytt projekt med fokus på tillsyn och åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta för miljön. 
Foto: Daniel Johansson

I Västra Götaland finns ungefär 900 dammar och 300 vattenkraftverk, många av dem är små kraftverk med liten elproduktion. Anläggningarna kräver tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet anges hur verksamheten ska drivas och vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på miljön. Många anläggningar i länet saknar miljötillstånd och uppnår inte dagens miljökrav.

- Det enskilt största problemet är att vattenkraftverk och dammar är vandringshinder för fiskar. Vattenreglering påverkar också livsmiljön för vattenlevande växter och djur, säger Daniel Johansson, projektledare på Länsstyrelsen.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att följa upp att vattenkraften uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EUs vattendirektiv. Tillsynsarbetet ska också bidra till att vi når miljömålen, framför allt målet "Levande sjöar och vattendrag". Om en anläggning saknar giltigt tillstånd kan Länsstyrelsen begära att ägaren ansöker om ett sådant hos mark- och miljödomstolen.

Insatser där de ger störst miljönytta
Regeringen har skjutit till pengar för tillsynsarbetet, med målet att vattenkraften ska leva upp till dagens miljökrav. För Västra Götalands del handlar det om drygt 1,3 miljoner kronor. Miljöanpassning av vattenkraft är också ett område som lyfts i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, som antogs precis före jul.

Ett första steg i projektet "Miljöanpassad tillsyn" är att analysera vilka vattensystem som är särskilt värdefulla och som ska prioriteras i kommande tillsynsinsatser.  

- Det är viktigt att insatserna sätts in där de gör mest nytta för miljön, säger Daniel Johansson. 

I urvalsprocessen vägs vattnets naturvärden mot vattenkraftverkets betydelse för samhällets samlade elproduktion. Länsstyrelsen tittar också på om det finns kulturmiljövärden som är viktiga att ta hänsyn till. Många småskaliga vattenkraftverk är konverterade kvarnar och sågar som ursprungligen uppfördes under 1800-talet.

Dialog längs vägen
Urvalsarbetet sker under våren och Daniel Johansson räknar med att tillsynsinsatserna kommer igång i början av hösten.

- Vi kommer att ta direktkontakter med berörda verksamhetsutövare i god tid innan vi börjar med insatserna. Vi är väldigt måna om att ha en nära dialog med alla berörda. Att det är viktigt med dialog är något vi har lärt oss från tidigare arbete, säger Daniel Johansson.

Nu i början av året bjuds branschorganisationerna Svensk Vattenkraftförening och Västsvensk vattenkraftförening in till ett möte med Länsstyrelsen.   

Läs mer om tillsyn av vattenverksamhet och  vattenkraftverk och dammar