Stora utmaningar gällande tvångsarbete i Sverige

Allt fler människor i Sverige misstänks vara utsatta för arbetskraftsexploatering och människohandel för tvångsarbete. För att öka kännedomen om detta bland berörda aktörer samt visa goda exempel på hur andra länder arbetar mot tvångsarbete har Länsstyrelsen tagit fram en ny rapport.

Människohandel, som kan beskrivas som vår tids slaveri, blir allt mer förekommande. Människohandel för sexuell exploatering är den mest förekommande formen av människohandel i Sverige, sett till antal identifierade ärenden av myndigheter. Men sedan 2010 har antalet misstänkta fall av arbetsrelaterad människohandel ökat, liksom människohandel som tvingar människor till tiggeri eller att begå brott.

För att förhindra och motverka människohandel krävs att samhällets institutioner samverkar mer, genomför operativa insatser och arbetar proaktivt. Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Men gällande arbetskraftsexploatering och människohandel för tvångsarbete finns det mycket kvar att göra.

Därför, i syfte att stärka samverkan och arbetet mot arbetskraftsexploatering och människohandel för tvångsarbete, genomförde Länsstyrelsen under 2016 projektet Addressing trafficking for labour Exploitation in Sweden (ATES) i samarbete med Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel. Inom ramen för projektet har en studiegrupp besökt Belgien, Finland och Storbritannien – EU-medlemsstater som kommit längre i arbetet mot tvångsarbete.

– Det krävs mycket av myndigheter för att hantera arbetskraftsexploatering och vi har sett att Sverige har mycket att lära från de länder vi har besökt inom ATES-projektet, säger Endrit Mujaj, projektledare för ATES-projektet och utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Goda exempel på hur de besökta länderna arbetar mot arbetskraftsexploatering har tillsammans med information av hur situationen ser ut i Sverige samlats i rapporten "Arbetskraftsexploatering och människohandel ­– Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder". Syftet med publikationen är att ge myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer ökad kunskap om ämnet samt att de exempel som presenteras ska kunna omvandlas till konkreta verktyg för att stärka arbetet mot arbetsexploatering i Sverige.

–  De personer som utsättas för denna form av människohandel, vilket oftast är män, har rätt till skydd och stöd. Men en hel del återstår att göra för att garantera att de här människornas rättigheter tillgodoses. Dessutom drabbar människohandel hela samhället, bland annat visar forskning att det i hög grad påverkar inhemska arbetsförhållanden på sikt, säger Endrit Mujaj.

Här kan du läsa rapporten "Arbetskraftsexploatering och människohandel ­– Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder".

Nationellt uppdrag

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2009 regeringsuppdraget att nationellt samordna arbetet mot människohandel för sexuella ändamål. År 2013 utvidgades uppdraget till att inkludera alla former av människohandel, till exempel tvångsarbete och tiggeri. Länsstyrelsen leder det nationella nätverket Nationellt metodstödteam mot prostitution och människohandel (NMT), som arbetar operativt mot människohandel. I NMT ingår bland annat Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och socialtjänsten.