Risvedens skyddade skogar blir ännu större

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Skår i Ale kommun. Det betyder att vi kan lägga ytterligare 24 hektar gammelskog till redan skyddade områden. Nu är drygt 200 hektar sammanhängande gammelskogar skyddade runt Skår, Bergsjön, Färdleskogen och Slereboåns dalgång.

Skårs naturvärden är främst kopplade till den äldre naturskogsartade barrskogen. En viktig livsmiljö för flera hotade och ovanliga arter. Av särskilt intresse är den fina svampfloran i området. Här finns exempelvis gott om olika taggsvampar. Brödtaggsvampen och koppartaggsvampen är föremål för ett nationellt åtgärdsprogram.

De många ovanliga arternas överlevnad  i området är beroende av att träden inte försvinner. För att områdets naturvärden ska kunna bevaras och utvecklas ska skogen därför lämnas för att utvecklas på egen hand. Skogen har en varierad åldersstruktur med stort inslag av gamla träd. De äldsta granarna och tallarna är idag runt 150 år. Det finns också ett stort inslag av döda träd som både står och har ramlat till marken.

Skår bildar tillsammans med de direkt anslutande naturreservaten Bergsjön,  Färdsleskogen och Slereboåns dalgång ett drygt 200 hektar stort sammanhängande gammelskogsområde.

- Den stora arealen ger goda förutsättningar för områdets arter att överleva på lång sikt, säger biologen Helena Bager på Länsstyrelsen.

Idag får besökarna ta sig runt efter eget huvud i Skår, men vi kommer så småningom att anlägga en ny stig i reservatet. En stig som tar vandraren vidare till Bergsjöns naturreservat.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21