Länsstyrelserna samordnar tidiga insatser för asylsökande från och med årsskiftet

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Under hösten 2016 pågick ett förberedande arbete med inventering, dialog med berörda parter och uppbyggnad av nya eller utveckling av befintliga strukturer för samordningsuppdraget. Från och med den 1 januari 2017 är arbetet med att samordna insatser riktade mot asylsökande eller personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden igång. 

​Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till vuxna asylsökande eller till personer som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa. Länsstyrelsernas uppdrag kring tidiga insatser handlar om att samordna och koordinera insatser, stödja utförare, besluta och betala ut medel för verksamhet samt att följa upp de insatser som genomförts. Inom ramen för uppdraget ligger även att ta fram ett digitalt språkinlärningsverktyg, som kommer att lanseras under våren 2017 och finnas på portalen Informationsverige.se.

Flera andra aktörer har också uppdrag inom ramen för tidiga insatser. Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att kartlägga asylsökandes kompetenser, och ett digitalt kompetenskartläggningsverktyg kommer att tas fram under våren. Folkbildningsrådet fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor som genomför insatser för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Migrationsverket ska ge målgruppen möjlighet att delta i informationsinsatser, både om exempelvis asylprocessen och livet i Sverige och om de tidiga insatser som erbjuds och som de asylsökande kan ta del av.  

TIA-bidrag för verksamhet inom tidiga insatser
Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna över 135 miljoner kronor för 2017. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa. Mer information om hur man söker TIA-bidrag från länsstyrelsen kommer under våren.

Mer information om uppdraget.

De förordningar som styr uppdraget träder i kraft den 1 februari 2017.