Hur brett är ett miljömål?

Miljömålen går inte att skilja ifrån verksamheten. Miljömålsarbetet måste vara en naturlig del i vardagen. - Det är en utmaning att få med kulturarvet och kulturmiljön i det arbetet, säger Lars Jacobzon, och menar på att här måste vi jobba mer integrerat och öka förståelsen för kulturarvets miljömässiga värden.

Ett rikt odlingslandskap och en god bebyggd miljö är två av femton miljömål för Västra Götaland som Lars känner lite extra för. Miljömålsarbetet är en viktig del för att vi ska nå det hållbara samhället. 

- Flera miljömål ligger mig varmt om hjärtat, säger Lars Jacobzon, chef för kulturmiljöenheten. Kulturmiljö ingår ju i flera av målen, och de känns därför lite extra viktiga. 

Kultur och natur hand i hand

Lars Jacobzon är uppvuxen på landet och trots att det är många år sedan känner han sig absolut inte som en stadsmänniska. I det rika odlingslandskapet finns många kulturmiljöer som är en förutsättning för den biologiska mångfalden och därför viktiga att bevara för framtiden. 

- Jag kan känna att det är lite bekymmersamt att kulturmiljö tenderar att komma bort i miljömålsarbetet, säger Lars Jacobzon. Det finns ju med, tydligt uttryckt i flera av målen, att kulturarvet ska värnas och kulturmiljöer ska beaktas. Men vi pratar tyvärr inte så mycket om det. 

Miljömålen måste integreras i verksamheten, alla har ett ansvar att jobba mer med miljömålsfrågorna i den dagliga verksamheten. Det kan vara en stor utmaning för många att alltid tänka på det. Lars menar att svårigheten med miljömålsarbetet hänger med från när systemet sjösattes för drygt 15 år sedan. Då uppfattades miljömålen som ytterligare en arbetsuppgift utöver redan befintliga, och Lars menar att de tyvärr nog än idag inte är en naturlig del av verksamheten.

Arbeta integrerat

På Länsstyrelsen arbetar vi för det hållbara samhället. Medarbetarna på Länsstyrelsen arbetar varje dag med olika sakfrågor. Experter på naturvård och vattenfrågor ska väga samman olika beslut med experter på kulturmiljö och samhällsbyggnad. De beslut som Länsstyrelsen tar ska leda till ett hållbart samhälle. Det är inte alltid enkelt, menar Lars Jacobzon. 

- Det finns flera hållbarhetsaspekter på kulturarv och kulturmiljö, säger Lars. Hur många tänker till exempel på den sociala betydelsen av att bevara kulturmiljöer? Sedan finns också en ekonomisk dimension, förutom den miljömässiga. 

Alla beslut som fattas på Länsstyrelsen bör leda till att vi når miljömålen i Västra Götaland. Men tillvaron är komplex, den är inte svart och vit. Lars arbetar till vardags med att sätta in kulturmiljöarbetet i sammanhanget med miljömålen. Lars menar att lösningen finns i ett mer integrerat arbetssätt. Ett fåtal personer kan inte lösa allt, men att arbeta mer tillsammans ökar förutsättningarna för ett bra resultat.

Kulturhistoriska underlag

I arbetet med åtgärdsprogrammet har inte kulturmiljöenheten mäktat med att vara delaktiga, och det finns därför endast någon enstaka åtgärd som handlar om kulturmiljö. Lars lyfter samarbetet med Skogsstyrelsen som ett bra exempel, här finns kulturarvet med i arbetet med levande skogar. 

- Det vi har lyft fram i åtgärdsprogrammet handlar om att kommunerna ska bli bättre på att ta fram kulturhistoriska underlag, att jobba mer med kulturmiljöprogram, säger Lars Jacobzon. Det är ju kommunerna som har ansvaret för sina respektive kulturmiljöer. På Länsstyrelsen har vi möjlighet att ge bidrag till kommuner om de är beredda att jobba med att ta fram kulturhistoriska underlag, då kan vi gå in med delfinansiering, som en av våra åtgärder. 

Ihärdig sopsorterare

På frågan om egna miljömål och arbetet för ett hållbart samhälle svarar Lars att han gör så gott han kan. Familjen får rätta in sig i ledet när det kommer till noggrann sopsortering. 

- Jag är en idog sopsorterare, med stenkoll på var de olika delarna ska vara, säger Lars och ser glad ut. Dock så finns det olika dagar när det känns roligt eller mindre roligt med miljömålsarbete.

I det stora hela tycker Lars att miljömålen idag fångar in de behov som finns. Att årets miljömålsdagar sätter fokus på kulturmiljön är givetvis glädjande. Ett särskilt miljömål för kulturmiljö behövs inte. Riksantikvarieämbetet tog för några år sedan fram fyra övergripande nationella kulturmiljömål som vi alla kan förhålla oss till. 

Samt – en fråga från förra veckan, från Monique Wannding:

Hur får vi miljömålen mer lustfyllda?

- Det har jag också funderat på, och jag kan inte svara på hur, säger Lars Jacobzon. Genom att miljömålen har kommit att stå lite för sig själva, iallafall i det inledande skedet, så tror jag det blev lite för mycket fokus på uppföljning och "sura gubbar" istället för arbetssätt i vardagen. Idag finns flera besjälade medarbetare som tycker att det här är något man verkligen vill lyfta in i vardagsarbetet, kanske utifrån egen övertygelse. Men fortfarande är det många som inte mäktar med att prioritera miljömålsfrågorna och inte heller tycker att det är så lustfyllt.

Fråga att skicka med till nästa intervju: Hur får vi kulturmiljö att bli en tydligare del i miljömålsarbetet?


 Intervjuserie: Hur brett är ett miljömål?

​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!

Tidigare intervjuer:

Jörel Holmberg, chef på enheten för naturförvaltning 

Sophia Olander, chef för funktionen för Landsbygdens miljö  

Andreas Lidholm, chef på funktionen för regional planering

Elenor Loyd, chef på enheten för vattenmiljö

Monique Wannding, chef på enheten för miljö- och klimatsamverkan

Emil Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen

Miljömålen 

Läs mer om vårt arbete med miljömål