Webbmöte gav inspiration i kommunal kust- och havsplanering

Den 16 november bjöd landets kustlänsstyrelser in till ett webbmöte för att sprida kunskap om KOMPIS-bidraget och inspirera i arbetet med kommunal kust- och havsplanering. Ett femtiotal personer från ett trettiotal kommuner deltog. Nu har vi publicerat dokumentationen från mötet. 

Under 2016 har kustkommuner kunnat söka KOMPIS-bidrag (kommunal planering i statlig samverkan) som stöd för kust- och havsplanering. Hittills har KOMPIS-bidraget fördelats till 13 projekt som involverar ett fyrtiotal av landets kustkommuner. De flesta av KOMPIS-projekten genomförs i samverkan mellan flera kommuner.

Det finns KOMPIS-pengar kvar att söka inför 2017.

– Vi uppmuntrar särskilt kommuner som inte redan sökt pengar att söka KOMPIS-bidrag inför nästa år. Det är nu det finns möjlighet att få ett extra tillskott i form av statliga pengar, säger Robert Dobak, samordnare inom havsplanområde Östersjön.

Syftet med webbmötet var att inspirera fler att söka projektmedel och att sprida erfarenheter och kontakter mellan pågående projekt. Förutom kommuner deltog även representanter från länsstyrelser och kommunalförbund på mötet.

– Att köra mötet via webben var ett effektivt sätt att sprida erfarenheter till många deltagare samtidigt. Vi hoppas kunna återkomma med fler möten i samma format framöver, säger Gunnar Åkerlund, samordnare inom havsplanområde Västerhavet.

Tre exempel på KOMPIS

Mötesdeltagarna fick lyssna till tre presentationer av pågående KOMPIS-projekt. Jenny Hertzman vid Länsstyrelsen i Blekinge beskrev hur länets kommuner och Länsstyrelsen samverkar kring grön infrastruktur, havsplanering och marint skydd, med målet att ta fram en fördjupad översiktsplan. Ingemar Olofsson, Söderhamns kommun, och konsulter från Tyréns redogjorde för ett projekt som drivs av kustkommunerna i Gävleborgs och Uppsala län. Projektet har i uppdrag att ta fram mellankommunala planeringsunderlag. Carl Dahlberg, projektledare vid Tillväxt Bohuslän, berättade om den process som lett fram till att fyra kommuner i Norra Bohuslän har tagit fram en "Blå ÖP" som ska ut på samråd och därefter antas som ett tillägg till respektive kommuns översiktsplan.

Mötesdokumentation och KOMPIS-sammanställning

Inspelningar av föredragen, föreläsarpresentationer och svar på frågor som ställdes under mötet har nu publicerats på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats. Där finns också en sammanställning över de KOMPIS-projekt som startat under 2016. Sammanställningen ska ge inspiration och idéer till nya KOMPIS-projekt.

Snart inleds dialogen om utkast till statliga havsplaner

I december presenterar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) de första skisserna till havsplaner för Sveriges tre havsplanområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I början av 2017 genomförs dialogträffar med bland annat kustkommuner kring de tidiga utkasten. Nästa större steg blir ett formellt samråd som inleds i slutet av 2017. KOMPIS-bidraget kan stödja kommunernas deltagande i den statliga havsplaneringen.

Webbmötet den 16 november samordnades av länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland.

Här hittar du mötesdokumentationen 

Här kan du läsa om KOMPIS-bidraget

Läs mer om den statliga havsplaneringen  

 

 

 


 Content Editor

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss på de tre länsstyrelser som samordnade mötet:

Länsstyrelsen i Kalmar län
Robert Dobak
robert.dobak@lansstyrelsen.se 
010-223 84 70

Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Åke Bengtsson
ake.Bengtsson@lansstyrelsen.se 
0611-34 92 46

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Gunnar Åkerlund
gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se 
010-224 55 01