Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Behovet av utbildning om våld är stort i Sverige. En satsning för att höja kompetensen i kommunerna görs i Västra Götaland den 28 september. Länsstyrelsen är en av de aktörer som deltagit i utvecklingen av en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Den nya webbkursen är kostnadsfri och innehåller baskunskap om våld i nära relationer och målsättningen är att höja kompetensen i första hand inom socialtjänsten. Men materialet är också relevant för personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.

– Webbkursen är svar på ett uppdämt behov hos yrkesverksamma av grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Våldsutsatta vuxna och barn har rätt till stöd och skydd utifrån vår lagstiftning. För att våra kommuner ska kunna erbjuda det är god kunskap inom området helt avgörande. Vår förhoppning är att kursen kommer att bidra till detta, säger Katarina Björkgren på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bakgrunden till satsningen är de kunskapsbrister som uppmärksammats bland många yrkesverksamma som möter problematiken i sitt dagliga arbete. Fortfarande saknar flera personalkategorier som har kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn tillräcklig utbildning om våld i nära relationer. Och utan kunskap om bland annat våldets komplexitet kan det vara svårt att ge ett fullgott stöd.

Efterfrågan på utbildning för dem som möter våldsutsatta har ökat stort på senare år. Fördelen med en webbkurs är att personalen lätt kan ta del av materialet från sin egen arbetsplats, enskilt eller i grupp.

Kursen är en gemensam satsning och har tagits fram av en projektgrupp med representanter från både Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Sveriges länsstyrelser. Den innehåller en blandning av text, bild, grafik och film. Personal som sysslar med frågorna från flera olika delar av landet medverkar.

Läs mer om webbkursen: www.nck.uu.se