FOI utvecklar verktyg för kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser

I dagarna presenterade Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, resultatet av en studie som kartlagt och ringat in utmaningarna i kommunernas arbete med risk-och sårbarhetsanalyser. Med detta som grund tas nu nästa steg i utvecklingen av en verktygslåda med stöd för RSA-processens olika delar.

Vart fjärde år ska alla kommuner genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som omfattar kommunens geografiska områdesansvar. Syftet är att ringa in vilka områden som ska vara i fokus i arbetet med att minska samhällets sårbarhet och bygga en beredskap för olika typer av händelser.

Utvecklingsprojekt 2015-2018

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sett behov av att utveckla ett stöd för kommunernas RSA-process. Det handlar dels om stöd för hur kommunerna kan ta hand om resultatet i sina egna organisationer. Dels om att kommunerna i framtiden kommer att utsättas för större påfrestningar till följd av klimatförändringar, vilket ställer höga krav på en fungerande RSA-process. Utvecklingen sker genom projektet "Processtöd för framtida kommunala risk- och sårbarhetsanalyser" som genomförs 2015-2018. FOI har uppdraget att driva utvecklingsarbetet.

Modell av RSA-processen

FOI-studien bygger på en inventering av dagens stöd för RSA-arbetet och intervjuer med säkerhetssamordnare vid 16 av länets 49 kommuner. Syftet har varit att få en djupare förståelse för den kommunala RSA-processen och vilket stöd som behövs i olika stadier. Utifrån detta har FOI skapat en modell av RSA-processen som helhet och ringat in vilka utmaningar som ska vara i fokus i utvecklingen av processtödet.

Verktygslåda ska ge stöd

Nu går arbetet vidare med att börja utveckla en verktygslåda med stöd för bland annat strukturering av data, visualisering av risker och hur resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen kan förpackas och presenteras. Till verktygslådan kopplas ett ramverk med grundläggande begrepp, metodstöd, goda exempel, gränssnitt mot andra processer och ett stöd för hur verktygslådan kan användas.

Rapporten "Utmaningar för den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen" finns att läsa på FOI:s webbplats".

Projektet är en del av en fyraårig satsning som Länsstyrelsen gör för att stärka länets krisberedskap under perioden 2015-2018.