Vatten, vattenvård och kulturmiljöer

Elva län i södra Sverige har under sju år inventerat och dokumenterat cirka 1 500 kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. Exempelvis flottningslämningar, kvarnar, sågar, dammar och kraftverk. I en slutkonferens den 18 november på Historiska museet i Stockholm kommer en del av resultaten att presenteras.

På konferensen ska man också diskutera hur målen om bättre vattenkvalitet, rikare biologisk mångfald och bevarade kulturmiljöerna vid våra vattendrag kan nås.

Många åtgärder som görs för att förbättra ekologi och biologi i våra vattendrag berör kulturmiljövärden. Ofta behöver avvägningar göras mellan olika intressen och där är kunskap och förmågan att arbeta tvärsektoriellt av största vikt.

Per Ängqvist, miljöministerns statssekreterare, kommer att berätta om hur regeringen arbetar tvärsektoriellt. Lars Amréus och Jakob Granit, generaldirektörer för Riksantikvarieämbetet respektive Havs- och vattenmyndigheten kommer att ge lite tankar om "Vägen framåt". Dessutom medverkar flera företrädare från föreningar och förbund i programmet.