Satsning på värdefull natur i Västra Götaland

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. I Västra Götalands län kommer ytterligare 15 miljoner att satsas på skötsel av naturreservat och förbättrat friluftsliv.

Varje år tilldelas Länsstyrelsen medel från Naturvårdsverket för att bilda och sköta naturreservat, men också för arbetet för hotade växt- och djurarter, drift av naturum och bidrag till kommunal naturvård. Förutom direkta åtgärder ska pengarna räcka till Länsstyrelsens personal för samordning och administration av arbetet. I år ökar anslagen markant.

– Regeringens satsning på naturvård innebär en glädjande ökning som kommer att synas ute i naturen. Med mer pengar kan vi både göra nödvändig skötsel i våra reservat och åtgärder som förbättrar för besökarna. Vi anlitar olika företag för det mesta av arbetet och därför är detta positivt för sysselsättningen, inte minst på landsbygden, säger Jörel Holmberg, chef för enheten för naturförvaltning på Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Den kraftfulla ökningen av skötselmedel, totalt ca 15 miljoner kronor, kommer att användas för att åtgärda eftersatt skötsel i många naturreservat, bland annat genom restaurering av igenväxande ängs- och hagmarker, stängsling av betesmarker, renovering av anläggningar för besökare (exempelvis spänger, fågeltorn, toaletter och p-platser) och gränsmarkering och skyltning i nybildade reservat.

Västra Götaland får också extra medel för att arbeta med skydd av tätortsnära natur och fortsatt arbete med åtgärdsprogrammen för hotade djur och växter.  

Ny satsning på friluftslivet

Några nyheter ingår i årets beslut av tilldelning. Länsstyrelserna får medel för att stödja det regionala arbetet med friluftsliv samt medel till arbete med en regional plan för grön infrastruktur.

– Riksdagen har antagit tio nationella mål för friluftslivet som handlar om allt från tätortsnära natur till folkhälsa. Länsstyrelsen har fått uppdraget att samordna och stödja kommunerna. Nu får vi äntligen resurser för detta arbete och kan ha kompetent personal för insatserna, fortsätter Jörel Holmberg.

Ökat anslag till naturvårdsprojekt i kommunerna

Anslaget till kommunala naturvårdsprojekt, LONA, blir också högre i år och kommer att uppgå till cirka 7,5 miljoner kronor.

– Dessa statliga stöd har stor betydelse, inte minst för de små kommunerna som kanske inte har någon kommunekolog, säger Jörel Holmberg avslutningsvis. Många åtgärder där utförs av föreningar, skolor och andra lokala aktörer som behövs i det lokala naturvårdsarbetet.  

Genom satsningarna som görs 2016 tar Länsstyrelsen ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.  

Medel till Länsstyrelsen i Västra Götalands arbete med naturvård 2016

 • Skötsel av naturreservat och Natura 2000-områden
  – 33 300 000 kr
 • Kosterhavets Nationalpark – 12 700 000 kr
 • Hornborgasjön – 4 600 000 kr
 • Stängsling av naturbetesmarker – 2 500 000 kr
 • Gränsmarkering och iordningställande av reservat - 1 100 000 kr
 • Åtgärder för hotade arter - 3 166 000 kr
 • Drift av Naturum Hornborgasjön - 1 000 000 kr
 • Bidrag kommunala naturvårdsprojekt, LONA – 7 445 000 kr
 • Regional plan för grön infrastruktur – 1 870 000 kr
 • Regional samordning friluftsliv – 1 050 000 kr

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88