Underskott på bostäder i 44 av länets kommuner

Nästan alla 49 kommuner i Västra Götalands län har enligt vårens Bostadsmarknadsenkät underskott på bostäder totalt sett i kommunen.
Bostadsmarknadsanalys 2016, omslag

– Det är en ansträngd bostadssituation i länet. Ett lågt bostadsbyggande de senaste åren i kombination med en ökad befolkning har skapat ett stort underskott på bostäder säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Underskottet av bostäder gäller framförallt hyresrätter men det finns även ett behov av större bostads- och äganderätter.

– Bristen på bostäder slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden. Samtidigt kan vi se att bostadsbyggandet ökar. Utmaningen för länets kommuner blir att öka byggandet ytterligare och se till att långsiktigt möta det behov som finns, fortsätter Andreas Lidholm.

I Västra Götalands län påbörjades under förra året omkring 6 000 nya bostäder. Antalet färdigställda bostäder var cirka 6 300 och är fortsatt koncentrerat till Göteborgsområdet där cirka 70 procent färdigställdes.

Trots det ansträngda läget på bostadsmarknaden är det 19 kommuner av länets 49 som saknar aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen.

– Länsstyrelsen vill stödja kommuner och andra aktörer i att öka bostadsbyggandet i länet. Förutom den kunskap Bostadsmarknadsanalysen ger, kan vi ge råd och vägledning om hur översikts- och detaljplaner bör utformas för att undvika utdragna processer, säger Andreas Lidholm avslutningsvis.

Kommunerna är optimistiska i sina bedömningar av kommande bostadsbyggande och planerar omkring 10 000 nya bostäder under 2016 och närmare 12 000 under 2017. Länsstyrelsen är något mer återhållsam i sin bedömning och räknar med att omkring 7 000 bostäder påbörjas under 2016 och närmare 8 500 bostäder under 2017.

Läs mer i Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016
Läs mer om
Länsstyrelsens arbete med bostadsmarknaden