Tillåtet att fiska och sälja signalkräftor trots nya regler

Det är fortsatt tillåtet att fiska, transportera och sälja levande signalkräftor trots nya regler för invasiva främmande arter.
Kräfta

​Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter enligt EU:s förordning 1143/2014. Sex av de listade arterna finns i svensk natur, däribland signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). För arter med stor spridning, som signalkräftan har i Sverige, finns inget krav på att utrota arten och enligt Havs- och vattenmyndigheten kommer det fortsatt vara tillåtet att transportera och sälja levande signalkräftor för konsumtion. Kräftorna ska vara i slutet förvar så de inte kommer i kontakt med naturvatten som sjöar, dammar, vattendrag eller hav.

Generellt gäller att utsättning och vidare spridning av signalkräftan är förbjuden, i enlighet med nuvarande regelverk. Illegala utsättningar av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta, eftersom de kan vara bärare av kräftpest. För att minska risken för spridning av kräftpest och andra sjukdomar ska man inte flytta fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och annan utrustning mellan olika vatten utan att desinficera dem. Man får inte heller förvara, beta med eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än det där de fångats.

Under hösten ska Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ta fram handlingsplaner för att stoppa spridning, bekämpa och kontrollera de invasiva främmande arterna på EU-listan samt ta fram förslag till åtgärder. HaV kommer att inleda arbetet med en handlingsplan för signalkräftan snarast möjligt, i dialog med berörda parter och andra myndigheter.

Frågor och svar kring fisket på signalkräfta finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.