Nu finns en strategi för regional krissamverkan

Det krävs samverkan mellan myndigheter för att klara en samhällsstörning. Helhetssyn och perspektivförståelse, tillsammans med öppenhet, tillit och engagemang är viktiga ledord i ett sådant läge.
Det har länets regionala råd för samhällsskydd och beredskap slagit fast i den strategi för regional krissamverkan i Västra Götaland som rådet tagit fram.

Samhällets resurser behöver samordnas och användas på ett så effektivt sätt som möjligt när en kris inträffar.

- I strategin lyfter vi fram att det är den enskilda människans och samhällets behov som är vår utgångspunkt. Den bärande idén är att vi behöver se bortom organisatoriska gränser, samtidigt som varje organisation tar ansvar för sitt uppdrag, säger länsöverdirektör Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen.

Vad gör det regionala rådet

Det regionala rådet för samhällsskydd och beredskap i Västra Götalands län nybildades för  två år sedan. Deltagare är ledande personer i kommuner, räddningstjänster och myndigheter på regional nivå, med Länsstyrelsen som sammankallande.

Rådet ska underlätta regional samordning och inriktning inom krisberedskap och totalförsvar. Man ska vara ett nav för regionala arbetsgrupper och nätverk och knyta samman lokal och regional nivå i krishanteringsfrågor. Rådet verkar framför allt proaktivt, det vill säga innan samhällsstörningar uppstår, men också efter en händelse, till exempel med erfarenhetsutbyte.

Strategin ska nu spridas och förankras genom att varje aktör i regionala rådet sprider information i sin myndighet och i de nätverk som de representerar. Samverkan mellan rådet och de delregionala råden i länet ska stärkas.

Samverkan ska utvecklas

Utifrån den regionala strategin ska rådet också bidra till kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. En gemensam inriktning och gemensamma rutiner för samverkan vid samhällsstörningar ska arbetas fram, där man tar vara på det arbete som pågår, bland annat kring att sprida kunskapen om de gemensamma grunder för samverkan och ledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lagt fast.

Till strategin finns redan två  underliggande inriktningar och rutiner. Den regionala utbildnings- och övningsinriktningen beskriver de förmågor som ska prioriteras vid utbildningar och övningar. Den regionala inriktningen för kriskommunikationssamverkan är en rekommendation om vilka principer om ska styra inriktningen på det aktörsgemensamma kommunikationsarbetet.

 

 


 Content Editor

Strategi för regional krissamverkan