Stadsträd för en god bebyggd miljö

Ett hundratal representanter för arbetet med träd i staden har gått på kurs i Skövde, Vänersborg och Göteborg nu i veckan. Syftet har varit att vidareutbilda sig i hur vi tillsammans kan arbeta med stadsträd i den gröna infrastrukturen.

Det är viktigt att ha kunskap om trädens betydelse som klimatreglerare och trädens funktion inom grön infrastruktur. Arbetet med grön infrastruktur är ett regeringsuppdrag. Deltagarna på kursen vidareutbildar sig inom att bland annat kunna väga risker mot de värden träd bidrar med och se olika alternativ.

Anna Stenström är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen och en av de kursansvariga:

- Syftet med kurserna är att få samsyn om trädens värde och ekosystemtjänster, samt att sprida kunskap om lagarna som omger skyddsvärda träd, säger Anna Stenström.

På kurserna har deltagarna fått kunskap om det gröna kapital som träden utgör. Dessutom har juridik om skyddsvärda träd, samrådsplikt vid nedtagning av träd och påverkan i samband med markarbeten varit uppe på agendan. En god bebyggd miljö är en miljö med grön infrastruktur.

- Jag har lärt mig mer om träd, och nu kan jag använda kunskapen i arbetet med detaljplanerna, säger Jacob Aldén, planarkitekt i Lerums kommun, en av hundratalet deltagare.

Läs mer om miljömålet för en god bebyggd miljö

Läs mer om grön infrastruktur