Satsning för stärkt krisberedskap – delrapport juni 2016

2015 drog Länsstyrelsen igång en fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland. Nu presenterar vi en första delrapport med resultat och aktiviteter så här långt. Satsningen sker i dialog med länets kommuner, myndigheter och andra regionala aktörer.
Illustratör: Ida Brogren, Vres Illustration & Design

Länets förmåga att hantera samhällsstörningar är i huvudsak god, men det finns utvecklingsområden. Därför har Länsstyrelsen format fem utvecklingsprojekt som vi driver inom ramen för en fyraårig satsning under perioden 2015-2018:

 • Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning
 • Kriskommunikationssamverkan Västra Götaland
 • Utvecklad förmåga till flexibel ledning, informationsdelning och samlad lägesbild
 • Processtöd för framtidens risk- och sårbarhetsanalyser
 • Regional utbildnings- och övningsinriktning

Utvecklingsarbetet ska mynna ut i strategier, riktlinjer och metoder som underlättar samverkan och samordning före, under och efter en samhällsstörning. Satsningen ska också bidra till möten, diskussioner och samsyn över organisationsgränser.

Exempel på resultat så här långt

 • Länets aktörer har utvecklat sin förmåga att dela information med stöd av tekniska system som Rakel och WIS.
 • Nya arbetssätt och metoder för sammanställning och visualisering av lägesbilder utvecklas och testas, bland annat genom länets regelbundna kvartalsövningar.
 • En länsgemensam resurspool med kommunikationsstrateger som ska kunna förstärka staben hos en kommun eller annan aktör är under uppbyggnad.
 • En regional utbildnings- och övningsinriktning har fastställts och ska bidra till ett långsiktigt gemensamt tänk kring vilka förmågor som ska övas, vilka som ska övas och hur resultatet ska tas omhand.
 • Flera kunskapsseminarier har genomförts för att implementera konceptet "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar" (MSB 2014). Genom att utgå från ett gemensamt förhållningssätt ska kommuner, myndigheter och andra aktörer lättare kunna agera tillsammans och se till att samhällets samlade resurser används effektivt vid en samhällsstörning.
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Länsstyrelsen börjat utveckla ett processtöd för kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. Målet är en verktygslåda med stöd för bland annat strukturering av data, visualisering av risker och hur resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen kan förpackas och presenteras för att ge beslutfattare ett bättre underlag.

I dokumentet "Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap, delrapport juni 2016" kan du läsa mer om resultat och aktiviteter och vad vi kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet

Länsstyrelsens fyraåriga satsning för stärkt krisberedskap finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.