Samverkan viktig i arbetet med att motverka hemlöshet

Med en på många sätt besvärlig bostadsmarknad i länet är det en utmaning för kommunerna att få tag i lägenheter och hitta lösningar för människor som står långt ifrån en egen bostad idag. På fredag, 14 oktober, bjuder Länsstyrelsen in till en första inspirationsdag om vräkningsförebyggande arbete tillsammans med Kronofogdemyndigheten och Göteborgs Stad.

Under 2016 och 2017 har Länsstyrelsen ett regeringsuppdrag som innebär att göra insatser som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll, motverka hemlöshet och vräkningar. Länsstyrelsen har under året besökt några utvalda kommuner för att se hur kommunerna arbetar med bostadsförsörjning.

– Det är en stor utmaning för kommunerna och det stora behovet av bostäder har också tvingat fram en ökad samverkan mellan kommunala förvaltningar, säger Jacob Hellström som arbetar med bostadsstrategiska frågor på Länsstyrelsen.

I uppdraget ligger även att sprida goda exempel. Här är några:

  • Trollhättans kommun. Där har det initierats en särskild analysgrupp för bostadsförsörjning med representanter från olika förvaltningar.
  • Fastighetsägarna och Stadsmissionen har tecknat ett avtal som innebär att privata fastighetsägare ska göra ett visst antal lägenheter tillgängliga för Stadsmissionen. Stadsmissionen hyr sedan lägenheterna och för den boende innebär det att ett andrahandskontrakt efter överenskommen tid övergår till förstahandskontrakt.
  • Göteborgs Stad har en upparbetad hemlöshetsstrategi sedan 2015.

– Det är ett positivt och framkomligt arbetssätt för en så stor kommun som Göteborg. Utan en strategi för att både analysera hur många som faktiskt är hemlösa och som innehåller insatser för att minska hemlösheten blir arbetet svårt, menar Jacob Hellström.
 
Samverkan är ett nyckelord för att motverka hemlöshet. Länsstyrelsen kommer att fortsätta med kommundialoger om bostadsförsörjningen, med syfte att stödja kommuner och andra i arbetet med att skapa möjligheter för resurssvaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden.

FAKTA
Kommunernas prognoser pekar mot att bostadsbyggandet kommer att öka de närmaste åren. De planerar omkring 10 000 nya bostäder under 2016 och närmare 12 000 under 2017. Länsstyrelsens bedömning är dock att det i realiteten snarare blir omkring 7 000 bostäder som påbörjas under 2016 och närmare 8 500 bostäder under 2017.

Länsstyrelsen genomför regelbundna dialogmöten och samråd med kommunerna. Länsstyrelsen har också uppdraget att tänka långsiktigt, så vi får en samhällsutveckling som är bra både i närtid och i framtiden.


 Content Editor

Kontaktperson:
Jacob Hellström
Socionom
010-224 46 01

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46