Samråd för nationella minoriteter

Länsstyrelsen följer Västra Götalandsregionens samråd för nationella minoriteter. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samrådsgruppen är en stark påtryckningsgrupp i olika aktuella frågor.
Människor
De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid, och känner sinsemellan en uttalad samhörighet. Det finns en vilja att behålla sin identitet och det är vanligt att värna om den egna gruppens kultur och språk. Det finns lagar som stöder de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

Länsstyrelsen deltar i den samrådsgrupp som består av representanter från Judiska församlingen, Kulturgruppen för resandefolket, Rättighetskommittén, Finska föreningen och Sverigefinska delegationen.

- Vi ser fram mot att vara med och driva på arbetet för de nationella minoriteterna, säger Ann Hansson, analytiker på samhällsavdelningen.

Inom Sveriges nationella minoriteter driver var och en sina egna frågor. Det som är viktigast för judar kanske inte är lika viktigt för romer. Men det som förenar samtliga deltagare är en stark och gemensam röst från samrådsgruppen för nationella minoriteter.

I Västra Götaland ingår sex av 49 kommuner i förvaltningsområdet för finska.

Läs mer om nationella minoriteter