Rekordstort deltagande i Länsstyrelsens kvartalsövning 7 mars

Den 7 mars prövade ett sextiotal kommuner, räddningstjänstförbund och myndigheter sin förmåga att dela information via systemen Rakel och WIS. Övningen gick ut på att sammanställa en kortfattad mediebild och rapportera in den till Länsstyrelsen via WIS.
Övningsledare Markus Green instruerade övningsdeltagarna via Rakel.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sedan 2014 genomfört regelbundna regionala samverkansövningar för att trimma förmågan att dela information och skapa samlade lägesbilder vid samhällsstörningar i länet. Övningarna genomförs med hjälp av de tekniska systemen Rakel och WIS.

– Det är dessa system vi använder som stöd för ledning och samverkan på regional och nationell nivå och det är viktigt att aktörerna i länet har förmåga att använda dem, säger övningsledare Markus Green på enheten för samhällsskydd och beredskap.  

Två medarbetare från Länsstyrelsen bockar av att aktörerna rapporterar i WIS

Största övningen aktörsmässigt

Vid övningen den 7 mars deltog alla länets 49 kommuner, Västra Götalandsregionen, räddningstjänstförbund och myndigheter som polisen, Trafikverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen. Även medarbetare från Länsstyrelsen deltog i övningen.

– Vi har räknat in drygt 60 organisationer som deltagande. Det är den största övning Länsstyrelsen har genomfört, sett till antalet aktörer, säger Markus Green.

Öva rutiner för kriskommunikationssamverkan

Uppgiften den 7 mars var att sammanställa en mediebild baserad på medias rapportering om flyktingsituationen.

– Med imponerande bredd och hastighet har länets aktörer sammanställt mediebilder utifrån sina lokala perspektiv och med utblickar i omvärlden, säger Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen.

Syftet med uppgiften var att börja öva på länets rutiner för kriskommunikationssamverkan som tagits fram i samverkan med kommunikationsansvariga vid länets kommuner och myndigheter. 

– Att fånga upp hur en händelse beskrivs av media är viktigt för att få fram en bild av det kommunikativa läget. Det är något vi kan behöva delge varandra i en krishändelse, säger Annika Braide.

Annika Braide och Karin Ladberg från Länsstyrelsens kommunikationsenhet sammanställer en regional mediebild baserad på de mediebilder som rapporterades in i WIS.
Annika Braide och Karin Ladberg från Länsstyrelsens kommunikationsenhet hade i uppgift att sammanställa en samlad regional mediebild baserad på de mediebilder som rapporterades in i WIS.

Ytterligare tre övningar är inplanerade för 2016. Övningarna genomförs samma dag som VMA-systemet (Viktigt meddelande till allmänheten) testas, det vill säga första helgfria måndagen i varje kvartal.

Foto: Maria Göranson