Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar

Vattenmyndigheternas ansvar att fastställa åtgärdsprogram för vatten är centralt för genomförandet av vattenförvaltningen i Sverige. Det slår regeringen fast efter sin prövning av de föreslagna åtgärdsprogrammen. Vattenmyndigheterna har nu uppdraget att fastställa de nya åtgärdsprogrammen för 2017-2021.

Regeringens beslut innebär att vissa åtgärder behöver justeras eller kompletteras, eller i några fall tas bort. Regeringen fastställer även vilka åtgärder som ska riktas till Jordbruksverket. I sitt pressmeddelande betonar regeringen även att genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram är av stor betydelse för att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen. Vattenmyndigheterna ska nu revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2017-2021, innan programmen sedan beslutas och rapporteras in till EU. Läs mer om vad beslutet innebär på Regeringens webbplats.

–Vattenmyndigheterna är nöjda med att prövningen är klar. Nu har regeringen tydliggjort vikten av åtgärdsprogrammen och dess genomförande, och Sverige kommer nu att ha åtgärdsprogram som är politiskt förankrade på högsta nivå. Det ger svensk vattenförvaltning bra och nödvändiga förutsättningar för det fortsatta åtgärdsarbetet, säger Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör i Bottenhavets vattendistrikt.

Nu kommer vattenmyndigheterna att arbeta vidare med att revidera åtgärdsprogrammen med utgångspunkt från regeringens beslut. Därefter kommer vattendelegationerna  att ta ställning till en samlad förvaltningsplan, inklusive åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, för respektive vattendistrikt.

–Målet är att vattendelegationerna ska fatta sina beslut i december i år, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Regeringsbeslut: Prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 2015-2021


 Content Editor

Hanna Tornevall
Vattenvårdsdirektör

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Telefon: 073-665 40 41
E-post: hanna.tornevall@lansstyrelsen.se