Flera övningar planeras med avstamp i SAMÖ 2016

Den 28 januari samlades lokala övningsledare och andra som deltagit i arbetet med SAMÖ 2016 för att diskutera vad övningsplaneringen har bidragit till.
– Det är glädjande att så många säger att de har haft nytta av att vara med i planeringsprocessen, och att målen och scenariot för övningen kan tas tillvara i andra övningar, sa projektledare Anders Frelek efter mötet.

Deltagare i Skövde

Ett sextiotal personer fanns på plats i Skövde för att utbyta erfarenheter och dra lärdomar från arbetet med den nationella samverkansövningen SAMÖ 2016. Beslutet att ställa in övningen togs i början av december på grund av den rådande flyktingsituationen. I inledningen av dagen gav Halldor Stolt, verksamhetschef på MSB:s enhet för samordning, en bild av hur flyktingsituationen påverkat och påverkar samhället på olika plan.

– Den situation som rått under hösten har ställt stora krav på samverkan och samordning mellan olika aktörer, och vi har fortsatt stora utmaningar framför oss. Ibland överträffar verkligheten övningen, sa han.

Erfarenheter och resultat tas tillvara

När SAMÖ 2016 ställdes in fick projektgruppen i uppdrag att undersöka hur erfarenheter och resultat från planeringsprocessen kan tas tillvara. Det arbetet pågår och kommer att presenteras i slutet av mars. Redan nu är en del material tillgängligt för dem som deltagit i planeringen, bland annat grundscenariot för övningen och de momentbeskrivningar som hann färdigställas.

– Det är fritt fram att använda detta som underlag för andra övningar, sa Torbjörn Jonsson från projektgruppen.

Även de aktörsgemensamma målen och målbeskrivningarna är klara och kan användas i kommande övningar och som underlag för övningsplanering.

– Ett tips är också att använda målen vid utvärdering av verkliga händelser, sa Sofie Ivarsson som har lett mål- och utvärderingsarbetet.

Övningar baserade på SAMÖ 2016

Flera aktörer planerar att genomföra större eller mindre övningar med utgångspunkt i målen och scenariot för SAMÖ 2016.

Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland, berättade att aktörerna i länet har bestämt sig för att genomföra en regional samverkansövning på samma tema som SAMÖ 2016.

– Vi har ett stort behov av att öva i vårt län och vill ta vara på de möjligheter vi såg med SAMÖ 2016. Vårt deltagande i planeringen av SAMÖ 2016 har gett oss en bra grund som vi bygger vidare på i en regional övning, sa Leif Gustavsson. 

Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland 

Även Länsstyrelsen i Västra Götaland tryckte på vikten av att ta tillvara nedlagt arbete i SAMÖ 2016. Fredrik Herrlin på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap uppmanade aktörerna i Västra Götaland att höra av sig med initiativ till samverkansövningar.

– Vi behöver inventera vilka initiativ som finns i länet för att kunna planera vilket stöd vi kan ge nu när SAMÖ 2016 inte blir av. Detta blir också underlag för den regionala övningsinriktning som vi håller på att ta fram, sa han.

Anders Svenson, nationell övningssamordnare på Trafikverket, berättade om övningen Kriskoordinering 2016 som Trafikverket kör till hösten istället för SAMÖ 2016.

– Under arbetet med SAMÖ 2016 var det många aktörer som såg att de hade samverkansbehov med oss på Trafikverket. Några av dessa behov kan vi ta om hand i höstens övning, sa han.  

Viktigt att öva

Niclas Karlsson, chef för MSB:s övningsenhet, informerade om framtida övningsverksamhet på nationell nivå. Han berättade bland annat att regeringen vill se mer övningsverksamhet inom området civilt försvar. När nästa SAMÖ blir av är en fråga som MSB återkommer till längre fram i vår.  

– Det är viktigt att fortsätta öva i olika former. Därför är det väldigt positivt att flera av er planerar att använda underlaget från SAMÖ 2016 för andra övningar. Vi på MSB ska stötta där vi har möjlighet, sa han.

Deltagare skriver lista över vad som gjorts i SAMÖ 2016

Aktiviteter för stärkt krisberedskap

Under dagen fick deltagarna diskutera vad deras medverkan i SAMÖ 2016 har bidragit till i form av aktiviteter och lärande på hemmaplan och i samverkan med andra. Utbildning i stabsmetodik och tekniska system som WIS och Rakel, översyn av planer och checklistor, fördjupad kunskap om översvämningsrisker och samhällsstörningar till följd av detta, stärkt samverkan mellan aktörer och utvecklade kontaktnät var några exempel som lyftes i gruppdiskussionerna.

Planeringsprocessen utvärderas

Deltagarna fick också ringa in framgångsfaktorer och utvecklingsområden kopplat till själva planeringsprocessen. Tydlig struktur i övningsplaneringen, processtödjare som hjälp i scenarioarbetet och bred uppslutning av aktörer, var tre goda exempel som lyftes.

Lotta Ryghammar och Ester Veibäck från FOI

Det fanns också tankar om vad som kunde gjorts annorlunda. Många hade önskat lite mer förplanering innan arbetet med övningen drog igång, bland annat fanns önskemål om en förberedande utbildning i gemensamma grunder för samverkan och ledning. Några förde fram att det hade varit bra om målarbetet varit helt klart innan man började med scenarioarbetet.

Synpunkter och erfarenheter från planeringsprocessen sammanställs och analyseras av Lotta Ryghammar och Ester Veibäck från FOI som har uppdraget att utvärdera arbetet med SAMÖ 2016.

Tack för stort engagemang

Anders Frelek rundade av dagen med att tacka alla för det stora engagemang som lagts ned i arbetet med SAMÖ 2016.

– Ta vara på det positiva driv vi har haft i arbetet med SAMÖ 2016 och dra nytta av de kontakter som skapats. Lycka till med alla planerade aktiviteter och övningar, avslutade han.

Kollagebild med Anders Frelek och lokalen

Presentationer från dagen finns att hämta på den gemensamma delningsytan på Fronter. Där finns också underlag som tagits fram i övningsplaneringen. Resultat och erfarenheter från arbetet med SAMÖ 2016 kommer att presenteras på MSB:s webbplats när sammanställningen är klar i slutet av mars. I slutet av maj kommer också en slutrapport från projekt SAMÖ 2016. Projektledare för det avslutande arbetet med SAMÖ 2016 är Annelie Jansson på MSB.

Foton: Maria Göranson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.