Nytt naturreservat vid Laxsjön i Bengtsfors kommun

Länsstyrelsen har bildat naturreservatet Åsnebo. Det ligger i sluttningarna ned mot Laxsjöns östra sida.
Gammelskog i Åsnebo

​Här finns granskogar med ställvis stort inslag av lövträd, källpåverkad mark med grova klibbalar, kalkrika lodytor, en vacker bäckravin, sumpskogar, naturskogsartad barrskog och lövskog på kalkrik mark med stort inslag av hassel och try. Lönn och andra ädla lövträd förekommer spritt. I området har ett 40-tal så kallade signalarter och minst fem rödlistade arter noterats. Naturreservatet är 64 hektar stort.

För två år sedan godkände regeringen ett avtal som Naturvårdsverket och större markägare ingått om byte av mark för att skydda värdefulla skogar. Avtalet omfattade cirka 16 000 hektar i hela landet som så småningom ska bli 101 nya eller utökade naturreservat. Åsnebo är ett av dessa områden som nu alltså är skyddat som naturreservat. Området ägdes tidigare av Svenska kyrkan.

I naturreservatet planeras nu en del åtgärder för att öka naturvärdena ytterligare. Det handlar främst om att gallra ut en del gran för att gynna lövträd. På sikt ska en parkeringsplats anordnas och ifrån den ska en vandringsled märkas ut så att besökare lätt kan utforska området på egen hand.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18