Nya uppdrag med ny jämställdhetspolitik

Nu får Sveriges jämställdhetspolitik en ny inriktning. Styrningen ska bli mer strategisk och långsiktig, med mer fokus på hälsa och utbildning. Dessutom kommer en tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen ska se till att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i Västra Götaland.

​Regeringen överlämnade den 21 november skrivelsen "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" till riksdagen. I den presenteras den jämställdhetspolitiska utvecklingen de senaste tio åren. Det har gjorts framsteg i utvecklingen mot jämställdhet, samtidigt som utvecklingen i vissa avseenden står still eller till och med går bakåt.

Sverige ses ofta som ett föregångsland på jämställdhetsområdet. Inte minst när det gäller välfärdsfrågor, kvinnors arbetskraftsdeltagande och politisk representation.

Det finns idag få juridiska hinder för jämställdhet. Samtidigt finns starka föreställningar om vad som är lämpligt att göra beroende på kön.

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. De jämställdhetspolitiska målen är långt ifrån uppnådda. Kvinnor och män har ännu inte samma makt att forma samhället och sina egna liv. Exempelvis har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Kvinnor tjänar också mindre. Pojkar presterar generellt sämre i skolan medan flickor generellt mår sämre.

Jämställdhetsarbetet har hittills präglats av många tillfälliga och kortsiktiga uppdrag och projekt. Det gör arbetet sårbart, med osäkra resultat.

Därför presenterar regeringen nu ett antal nya förslag.

Nya delmål

Nya delmål om jämställd utbildning och jämställd hälsa kommer att införas för att dessa områden ska få ett större utrymme i jämställdhetspolitiken.

Ny jämställdhetsmyndighet

En ny jämställdhetsmyndighet ska inrättas 2018. Myndigheten ska bidra till regeringens styrning och genomförande av politiken genom uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Nya fokusområden

Fokusområden kommer att vara förebyggande arbete, maskulinitet och att inkludera män i arbetet. Åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag planeras.

Strategi för att förebygga

Strategin innefattar arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna ska fortsätta arbeta för att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i länen. Det kommer också ett nytt uppdrag till Länsstyrelserna. Uppdraget gäller strategier för jämställdhetsintegrering.

En viktig förutsättning för jämställdhetsintegrering är tillgång till könsuppdelad statistik. Därför tar Länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen fram könsuppdelad statistik för Västra Götalands län vartannat år. Nu finns den nya statistikboken Om kvinnor och män i Västra Götalands län - en statistikbok 2016 att beställa eller hämta på Länsstyrelsens webbplats.

De jämställdhetspolitiska målen

Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.