Tre nya bostadsstöd för att öka byggandet

Regeringen har under året infört flera investeringsstöd för att öka byggandet i landet. Nu går det att söka tre nya statliga bostadsstöd hos Länsstyrelsen. Det gäller stöd för ny- och ombyggnation av hyresrätter och studentbostäder, stöd för upprustning av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar samt stöd för ny- och ombyggnation av bostäder för äldre.

Stöden kan i första hand sökas av bostadsföretag, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag samt byggnadsentreprenörer. Men även stiftelser, ekonomiska föreningar, villaägare eller andra som uppfyller kraven kan beviljas stöd. Syften med stöden är att stimulera bostadsbyggandet samt renovering och energieffektivisering i vissa områden.

Stödet för klimatsmarta hyresbostäder och studentbostäder gäller under fyra år. Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor för år 2016. Ett belopp som beräknas öka successivt till 3,2 miljarder år 2019. Stöd lämnas för nybyggnad eller tillbyggnad samt för ombyggnad av lokaler som inte använts som bostäder under de senaste åtta åren.

För renovering av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar har regeringen avsatt 800 miljoner för 2016 respektive 1 miljard kronor för 2017-2020. Stöd kan beviljas för bland annat byte av tak, stammar eller badrums- och köksinredning eller för tilläggsisolering och värmeåtervinning. I denna satsning går stödet indirekt till hyresgästerna genom att de får hyresrabatt under sju år efter att renoveringen genomförts.

För att stimulera att det byggs äldre- och trygghetsboenden har regeringen avsatt 150 miljoner kronor under 2016, 300 miljoner för 2017 och 400 miljoner för 2018 respektive 2019. Stöd kan beviljas för ny- och ombyggnad av särskilda boenden samt ny- och ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden.

Ansökan om stöd görs hos Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns eller ska byggas. Länsstyrelsen fattar beslut om stöd och utbetalning. Samordnande myndighet för investeringsstöden är Boverket.

- Vi kommer att prioritera handläggningen av ansökningar om investeringsstöd till bostäder under de närmaste åren. Bostadsförsörjning är en viktig fråga för hela länet och ingår i ett av Länsstyrelsens prioriterade områden, säger Karin Slättberg som är funktionschef på Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet.

Läs mer om de nya bostadsstöden här


 Content Editor