Ny handlingsplan för svenskt oljeskadeskydd

Nu finns en ny handlingsplan framtagen för hur vi i Sverige ska arbeta med oljeskadeskydd. Planen ger stöd i vilka åtgärder som bör prioriteras för att nå den nationella strategins mål.
– Våra erfarenheter från oljepåslaget på Tjörn 2011 visar att det krävs effektiv samordning mellan lokal, regional och nationell nivå vid stora oljeskador, säger Markus Green, Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.
Foto: iStock photo

Arbetet måste samordnas både i planeringsarbetet, vid själva räddningsinsatsen och i saneringsarbetet, fortsätter Markus. Handlingsplanen är ett viktigt steg i rätt riktning för att samla och samordna Sveriges oljeskadeskyddsarbete.

Nu är den strategiska processen för nationellt oljeskadeskydd komplett. Sista delen var handlingsplanen som nu är klar.
– Dokumenten ger en gemensam grund att stå på och ett konkret stöd i aktörernas eget arbete med oljeskadeskydd, oavsett om de är offentliga, privata eller frivilliga aktörer, säger Sonja Dobo, samordnare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett särskilt prioriterat område i handlingsplanen är hur det centrala stödet bör samordnas för att bli tydligare för användarna. En utredning startas upp i närtid som syftar till att ge ökad tydlighet kring roller och ansvar på området.

Samtidigt lanseras också kunskapsöversikten Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige i en ny, uppdaterad version. Uppdateringarna fokuserar främst på ny kunskap om oljetransporter från Ryssland samt ny information som kompletterar riskbilden för Västerhavet och de stora sjöarna. Kunskapsöversikten ligger till grund för det strategiska arbetet men kan även användas som stöd med risk- och sårbarhetsanalyser.

Strategiska dokument:

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - Handlingsplan

Riskbild för oljeolyckor till sjöss

Sveriges strategi för oljeskadeskydd (2014) och underlagsrapport (2014) finns på MSB:s webbplats.

Dokumenten har tagits fram av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) som består av Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sammanhållande).