Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

Regeringen gav i januari 2016 Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny anvisningsmodell. Regeringen ville att asylsökande ensamkommande barn ska anvisas till alla kommuner utifrån en fastställd andel.

- Det är viktigt att komma ihåg att hur många barn en kommun behöver ta emot beror helt på hur många ensamkommande barn som söker asyl i Sverige, berättar Richard Svanegård som är expert inom Migrationsverkets verksamhet för mottagningsstöd och etablering.

Den nya anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 och framåt. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår.

Enligt den nya modellen anvisas den kommun som för tillfället har lägst måluppfyllelse av sin andel – om inte någon annan kommun anmält lediga platser eller om barnet har stark anknytning till någon annan kommun.

Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars. För 2016 fastställdes andelarna den 30 mars och modellen börjar gälla den 1 april 2016.

- Förhoppningen är att det ska bli enklare för kommunerna att utifrån sin andel arbeta med olika scenarier när de planerar sin verksamhet, säger Richard Svanegård som är expert inom Migrationsverkets verksamhet för mottagningsstöd och etablering.