Nu träder nya bosättningslagen i kraft

Den 1 mars i år träder den nya bosättningslagen i kraft. Det innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning.
– Syftet med den nya lagen är att få ett jämnare mottagande över landet samt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden, säger Anneli Wirtén, vikarierande landshövding i Jönköpings län samt länsråd med ansvar för integrationsfrågor.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen samt anhöriga till dessa personer. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.  

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.  

Från den 1 januari 2017 tar Migrationsverket över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun. Utifrån Migrationsverkets prognos och det uppskattade behovet av anvisningar beslutar regeringen om länstal för kommande år. Utifrån det länstal som regeringen fastställer har Länsstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelning på kommunnivå (kommuntal). Länsstyrelsen får också i uppgift att föra dialog med kommunerna i syfte att kommunen ska planera för mottagandet samt anmäla tillgängliga bostäder.  

Regional samverkan kommer att vara möjlig inför fastställandet av kommuntal. Under innevarande år kommer kommuner i ett län eller närliggande kommuner i olika län att kunna komma överens om att omfördela kommuntal. Det möjliggör exempelvis att kommuner kommer överens om boende i en kommun och skolgång och annat ansvar i en annan kommun. Kommuntalen får då omfördelas till den kommun där de nyanlända ska bo. Kommuner kommer däremot inte att kunna ordna boende i andra kommuner när en anvisning väl är gjord.  

De frivilliga överenskommelser om mottagande som länsstyrelserna tidigare tecknat med kommunerna om mottagande av nyanlända kommer i och med att bosättningslagen träder i kraft försvinna.  

– Det arbete länsstyrelserna gör generellt för att verka för beredskap och kapacitet för samverkan och mottagande av samtliga nyanlända kommer att bli ännu viktigare än tidigare när den nya lagen införs, säger Anneli Wirtén.

Mer information om Bosättningslagen (2016:38)

Mer information om lagen och förordningarna på regeringens webbplats.

Länsstyrelsernas integrationswebb

Mer information om bosättningslagen och de kommuntal som lagen rör för Västra Götalands län