Västra Götalands miljömålsdag 2016

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för de svenska miljömålen. Miljömålsdagen 2016 genomförs 8 december och handlar om hur vi motiverar människor att arbeta med hållbarhet. Syftet med dagen är att skapa engagemang så att vi når våra miljömål.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har 15 miljökvalitetsmål som vi arbetar efter, och vi har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

- Med miljömålsdagen 2016 hoppas vi skapa engagemang så att vi tillsammans hjälps åt i hållbarhetsarbetet, säger Sofie Halsius, Enheten för miljö och klimatsamverkan.   

Läs mer om Miljömålsdagen 2016 här