Många brister när Polisen och domstolarna kameraövervakar

Under 2015 bedrev länsstyrelserna en särskild tillsyn av kameraövervakning som bedrivs av Polismyndigheten och domstolar. 132 objekt har granskats och av dessa har 52 lett till olika typer av anmärkning.

Samtliga inspekterade objekt är företrädare för det allmänna samt rättsvårdande myndigheter. Av granskningen kan man se att en förhållandevis stor del av anmärkningarna handlar om otillåten kameraövervakning och/eller för stort upptagningsområde. Granskningen visar också att ett stort antal av de inspekterade domstolarna och polisstationerna inte följer reglerna om skyltning. Båda dessa anmärkningar är allvarliga.  

Kameraövervakning i samhället blir allt vanligare och innebär alltid ett ingrepp i den enskildes personliga integritet. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av Länsstyrelsen, som också kontrollerar att övervakningen sker lagligt.  

Stor avvikelse

Länsstyrelsen anser att det är anmärkningsvärt att det vid en stor andel av de inspekterade verksamheterna sker övervakning i strid med kameraövervakningslagens regler säger Maria Leijon vid Länsstyrelsen i Norrbottens län som har sammanställt rapporten.   

– Denna avvikelse är för stor och därför finns det skäl att följa upp resultatet av tillsynen. Det är viktigt att fortsätta bedriva tillsyn över alla verksamheter som omfattas av kameralagstiftningen, säger Maria Leijon, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs hela rapporten.